گسترش

تعداد بازدید:۳۰۵۷

                                                                    شرح وظایف واحد گسترش 
·        ورود اطلاعات آماری به سامانه های مربوطه  وبهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت درکلیه سطوح شبکه بهداشت ودرمان
·        نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی
·       تشکیل تیم کارشناسی مرکز بهداشت نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها
·        تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی،ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی طبق ضوابط
·        توسعه و بهبود استاندارد واحد های بهداشتی درمانی
·        ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها
·        نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در بکارگیری نیروی انسانی شهروروستا و توزیع آنها
·        نظارت بر برنامه و اجرای کامل برنامه پزشک خانواده در سطح شهرستان 
·        هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه
·        انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق مطابق با شرح وظیفه
·        جذب پزشک و ماما متناسب با نیازهای جمعیتی منطقه
·        هماهنگی در خصوص پرداخت حقوق به موقع پرسنل بهبر
·        تهیه و تجهیز امکانات رفاهی و درمانی به منظور بالا بردن ماندگاری پزشکان
·        هماهنگی جلسات با بیمه خدمات درمانی

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷