آموزشگاه بهورزی

تعداد بازدید:۲۶۷۶

درراستای تحقق اهداف نظام سلامت درکشور مرکزآموزش بهورزی شهرستان تفرش باهدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارت کافی تاسیس گردید.این هدف از طریق آموزش وتربیت بهورزان قبل از استخدام وتدوین برنامه آموزش بدو خدمت تحقق یافت.
شرح وظایف
1-انتخاب وپذیرش بهورز: این مرکز پس از تشکیل کمیته پذیرش شهرستان وبررسی پست های بلا تصدی بهورزی وتعیین اولویت مناطق پذیرش بهورزوپیگیری درخواست مجوز از استان با اعلام توان اجرایی شهرستان در خصوص جذب بهورز ،اطلاع رسانی درخصوص پذیرش بهورز بومی(بومی بودن داوطلبین شغل بهورزی توسط شورای روستا وبررسیمرکز آموزش بهورزی تایید می شود) در روستااز طریق نشر آگهی درمساجد،خانه بهداشت،اماکن عمومی وغیره وتوجیه برنامه در روستاهای اصلی وقمردرخانه های بهداشت وجلب همکاری مردم،شورای اسلامی و... واخذ مدارک مورد نیاز از داوطلب وپس ازبرگزاری آزمون کتبی در استان و  واعلام اسامی افراد پذیرفته شده جهت شرکت در مصاحبه تاریخ وزمان انجام مصاحبه را به افراد اعلام واقدام به انجام مصاحبه باافراد مذکور با حضور اعضای کمیته نمود ویس از جمع بندی نمرات مصاحبه شوندگان وتهیه لیست افراد برتروممتازو تشکیل پرونده این افراد به هسته گزینش معرفی شدند.
2-جلسات آموزشی وبازآموزی ماهانه:
درمجموع  جلسات بازآموزی ماهیانه با همکاری مربیان وکارشناسان واحدهای ستادی انجام شده که عناوین آن شامل بیماریها(سل،التور)، بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط ، بهداشت خانواده(کودکان)، بهداشت مدارس(پدیکولوز) ، بهداشت روان ،تغذیه ، آموزش بهداشت ، مراقبت مادران ، بیماریها ، گسترش وزیج حیاتی بوده است ودرمجموع 2280نفر-ساعت درطول سال 89 درجلسات بازآموزی مرکز آموزش بهورزی شهرستان  تفرش آموزش دیده اند.
-ارسال فیدبک آزمونهای بازآموزی  به صورت ماهانه جهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی وخانه های بهداشت به صورت کارنامه جهت اطلاع پزشک،کارشناس وکاردان و نیز فیدبک سالانه به کلیه واحدهای ستادی جهت بررسی نقاط ضعف وقوت در آموزشها وبرنامه های آموزشی بهتر درآینده واستخراج 
پایین ترین وبالاترین نمرات درسطح فردی،مرکزی و بالاترین معدلهای سالیانه وتشویق آنان به صورت اعزام به مشهد مقدس
3-پایش خانه های بهداشت بافرمت آموزشی
خانه های بهداشتی که توسط مدیرومربیان آموزشگاه بازدید می شوندبه صورت زیر به بهورز فیدبک داده می شود:
اهداف آموزشی(درجلسه بازدید)-موارد آموزش داده شده-نقاط قوت عملکرد بهورز-نقاط ضعف ومشکلاتی که انتظار میرودتا جلسه آینده مرتفع گردد-مواریاتکالیف خواسته شده از دانش آموز یا بهورز
4-تشکیل بانک سوالات وبانک متون بهورزی در آموزشگاه
5-عضویت در تیم نیاز سنجی واستخراج نیاز های بهداشتی-سلامت منطقه به همراه سایر اعضای تیم
6-ابلاغ به کلیه مراکز بهداشتی ودرمانی روستایی ومراکز تسهیلات زایمانی جهت اطلاع رسانی برنامه غربالگری شنوایی کلیه نوزادان 3-0 ماه شهرستان 
7-معرفی مربی نمونه مرکز آموزش بهورزی شهرستان مطابق با چک لیست های ارزیابی مربی نمونه وارسال به استان
8-شرکت درجلسات ماهیانه کمیته آموزش وپیگیری مصوبات مربوط به آموزشگاه وبرنامه ریزی جهت برگزاری مناسبت های بهداشتی به همراه سایر اعضای کمیته
9-همکاری به عنوان رابط فصلنامه بهورز شهرستان تفرش وارسال فصلنامه به خانه های بهداشت،مراکز بهداشتی درمانی-مراکز مجری برنامه رابطین بهداشتی، کارشناسان ستاد وکلیه ادارات مرتبط وپایگاه ترویج تغذیه با شیر مادر
10-اعلام بهورزان نمونه از نظر عملکرد ودانش شغلی ورفتاری توسط چک لیست های موجود
11-شرکت درگردهمایی مدیران مراکز آموزش بهورزی در مرکز بهداشت استان طبق جدول زمانبندی
12-همکاری در برگزاری جلسه آموزشی-توجیهی ویژه بهورزان در خصوص برنامه بسیج آموزشی تغذیه صحیح با رویکرد کاهش اضافه وزن وچاقی با واحد تغذیه وناظر شهرستانی 
13-برگزاری آزمون جامع بهورزی با حضور ناظرین استانی و صدورابلاغ جهت 3 نفر ناظرین آزمون از بین همکاران واعلام به استان وصدور گواهی استانی جهت بهورزانی که 60% نمره  وبالاتر را کسب نموده اند واعلام نتایج به کلیه خانه های بهداشت واعلام 3 نمره برتروتقدیر از آنان
14-تدوین برنامه عملیاتی مرکز آموزش بهورزی شهرستان تفرش 
15-هماهنگی جهت استخدام وجذب بهورزان از طریق آزمون استخدامی ومصاحبه
16-ارسال اطلاعات آماری مربوط به باز آموزی بهورزان شاغل شهرستان تفرش به صورت سه ماهه به استان
17-برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز  وگزارش مراسم مذکور به استان
18-همکاری با اداره بهزیستی در راستای اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم(آمبلیوپی)  وارسال فرمهای سنجش بینایی وآمار مربوطه در دو بخش مرکزی وفراهان به این اداره
19-اعلام بهورزان نمونه،فعال وتلاشگر،مدیر ومربی نمونه وبهورزان باز نشسته شهرستان 
20-تکمیل وارسال چک لیست تکمیل شده توسط کارشناسان ومربیان آموزشگاه بهورزی واولویت بندی عناوین ومطالب فصلنامه بهورزی به مرکز بهداشت استان
 21-اعلام برنامه باز آموزی بهورزان شاغل مطابق جدول زمانبندی وروز های برگزاری-محل آموزش وهمچنین عناوین آموزشی  وارسال به استان وکلیه  مراکز وخانه ها
22-ارسال آگهی پذیرش و مجوزهای استخدامی بهورز در تعدادی از روستاهای تفرش برای فرمانداری وبخشداری
23-ارسال طرح بهورزان برای از بین بردن زباله های خانگی وتبدیل آنها به کود آلی به استان(پرورش کرم آشغال خوار)
24-شرکت درکارگاههای استانی
25- برنامه ریزی جهت بازدیدوآموزش بهورزان ضعیف وبررسی وبازدیدآموزشی درخانه های بهداشت: هفتان، بازرجان،خانک،ابره در،عزالدین وزرجین وآموزش در زمینه مراقبتهای دیابت و فشارخون،نحوه آموزش به خانواده های بیماران اعصاب وروان،نحوه تکمیل دفتر واکسیناسیون  و درخواست واکسن وبررسی زنجیره سرما
26-ارسال نامه تذکر به بهورزانی که دربازآموزیهاغیبت داشته اندوهمچنین استخراج نمرات برتر باز  آموزیها 
27-تایپ وارسال گزارش بازدید ازخانه های بهداشت به سرپرست مرکز
28 -انعکاس مشکلاتی از خانه های بهداشت باتوجه به حضور در بازآموزیها به مرکز بهداشت ازقبیل عدم گازکشی ومشکل احتمال انجماد برخی واکسنها درتعدادی ازخانه های بهداشت و... 
29-هماهنگی جهت تکثیرسوالات ومتون بازآموزی
30-همکاری با واحد آمار وارسال آمار دانشگاه ومرکز بهداشت استان وبیمارستان در ماههایی که نیروی آمار وجود نداشت.
31-ارسال گزارش صورتجلسات بازآموزی به کلیه مراکز شهری وروستایی
32-آموزش زنان واجد شرایط تنظیم خانواده در مرکز شهراب
33-توزیع نشریه ندای سلامت
34-برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری بهورزان
35-پاسخ واجرای مکاتبات استانی
 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷