بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۴۸۷۶

                                             شرح وظایف کارشناسان ستادی واحد بهداشت حرفه ای 
1) بازدیدوبازرسی ازکارگاههاوکارخانجات درچهاربخش (صنعت-خدمات- کشاورزی –معدن).
2 )نظارت براجرای طرحهای بقا(بهداشت قالی بافان – طرح مشترک جهادکشاورزی ووزارت بهداشت )طرح اندازگیری وکنترل صدا-طرح سنجش وساماندهی روشنایی محیط کار – طرح سلیکوزیس-طرح معادن – طرح ارگونومی – طرح تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی - طرح بهداشت کشاورزان(طرح مشترک جهادکشاورزی ووزارت بهداشت ) وطرح تدوین پروفایل نمایه ایمنی شیمیایی شهرستان .
3)شناسایی،ارزشیابی وحذف وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار جهت ارتقاءسطح سلامت شاغلین.
4)پیگیری ونظارت برروند انجام معاینات کارگران جهت پیشگیری ازبیماریهای ناشی ازکار.
5)پایش مراکزشهری وروستایی (رده های میانی) وخانه های بهداشت وبهورزان .
6)نظارت برکارمراکزبهداشت کار وخانه های بهداشت کارگری درکارخانجات.
7)نظارت برتامین آب آشامیدنی سالم وبهداشتی باانجام نمونه برداری مستمر میکروبی باهمکاری آزمایشگاه آب .
8)پیگیری ونظارت برجذب دانش آموختگان رشته بهداشت حرفه ای درکارخانجات.
9)برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی جهت کارفرمایان ،مدیران ،مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات پزشکان دوره دیده طب کار ،کاردان وکارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای وشاغلین .
10)نظارت براصلاح شرایط محیط کار کارخانه هایی که مشاغل سخت وزیان درآنها درکمیته کارهای سخت وزیان آوراستان به تصویب رسیده است .
11)نظارت وپیگیری درخصوص تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ونصب آن درایستگاههای کارکارگران.
12)نظارت وپیگیری درخصوص تشکیل کمیته های حفاظت فنی وموارد مطروحه درجلسات مذکور.
13)معرفی کارفرمایان کارگاههای متخلف ازقانون کار به شعبه ویژه حل اختلاف دانشگاه.
14)تهیه وتدوین گزارش کارشناسی بعد ازبازدید ازصنایع واعلام نواقص بهداشت محیط کار به مدیران کارخانجات جهت اصلاح شرایط نامناسب کارباموعد مقرر.
15)جمع بندی آمارها ی ماهیانه –شش ماهه وسالیانه ومحاسبه شاخص ها وارسال آنها به معاونت بهداشتی دانشگاه.
16)شرکت درکارگاهها وهمایشهای برگزار شده ودوره های بازآموزی درمرکزبهداشت استان
17)نظارت برتامین تاسیسات وتسهیلات بهداشتی مناسب جهت استفاده شاغلین درکارگاهها وکارخانجات براساس آیین نامه های مصوب .
                                             وظایف کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای در بیمارستان
1) تدوین خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان همسو بااستراتژی وخط مشی بیمارستان
2) مشارکت در فرهنگ سازی در زمینه خط مشی، استراتژی، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه ای به کلیه پرسنل
3) تهیه و گرد آوری ( اجرای ) مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مرتبط با بهداشت حرفه ای در بیمارستان
4) تدوین شناسنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان شامل نقشه جامع بیمارستان و مکان یابی واحد ها، تهیه لیست کلیه مشاغل موجود ،شناسایی وگردآوری فرایندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی، ، تهیه لیست کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاران و کلیه کارآموزان و کارورزان
5)نظارت وارزیابی به منظور انتخاب و عملکرد پیمانکاران ( ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و طب کار) با واحد مربوطه در بیمارستان و تهیه گزارش
6) تهیه و تعیین برنامه ها و اقدمات اصلاحی و پیشگیرانه بر اساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شده و اقدام جهت بازنگری آن ها .
7) تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستانی براساس سطح ریسک آن ها وچک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط برای پیگیری و اجرا.
8) برنامه ریزی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاربا همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پیگیری صورتجلسات مطابق آئین نامه مربوطه وارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه
9)انجام نیاز سنجی آموزشی سالانه از کلیه پرسنل بیمارستان و تهیه و تعیین برنامه آموزشی به طرق مختلف و مورد نیاز.
10) اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان
11) همکاری در تدوین و اجرای برنامه مدیریت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بیمارستان
12) برنامه ریزی و اقدام برای تهیه کتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای
13) همکاری با بازرسین بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، معاونت یا شبکه های بهداشتی درمانی
14)برنامه ریزی برای اجراو نظارت برانجام معاینات شغلی(قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشکیل پرونده سلامت شاغلین.
15) اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارایه گزارش
16) همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی ، آنالیز و گزارش دهی حوادث و بیماری های ناشی از کار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)
17) تعیین ونظارت برنصب تابلوها وعلائم ایمنی وهشداردهنده و پوسترهای اطلاع رسانی وآموزشی بهداشت حرفه ای در بیمارستان .
18) تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها
براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی
19) رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات شاغلین در زمینه مسائل بهداشت حرفه ای و طب کار براساس فرآیند تدوین شده توسط کمیته حفاظت فنی و بهداشت
20) برنامه ریزی برای طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست براساس سیاست ها و اهداف مدیریت ارشد بیمارستان ، جمع آوری، آنالیزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مورد نیازمعاونت/ شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی و سایر مراجع ذی صلاح.
21) همکاری و تعامل با سایر کارشناسان مرتبط ( کنترل عفونت، بهداشت محیط و ...) در پیشبرد اهداف واحد
22) برنامه ریزی واقدام به منظوربروزرسانی اطلاعات ودستورالعملهای و چک لیستهای واحد و مستند سازی آنها واقدام جهت بازنگری آن ها .
23) همکاری در تدوین و اجرای سیستم پیشنهادها و نظام تشویق و تنبیه در زمینه اجرای دستورالعمل های بهداشت حرفه ای از طریق مدیریت / ریاست و یا سایر سرپرستان
24) برنامه ریزی برای اجرا و تعیین اقدامات ، اهداف و برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه به منظور کنترل و کاهش بیماریهاو حوادث شایع ناشی از کار در بیمارستانها ( اختلالات عضلانی اسکلتی، استرس شغلی، نوبت کاری و...
25) برنامه ریزی برای اجرای و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی ، شیمیایی، و سایر برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای که از طریق وزارت بهداشت و یا دانشگاه ابلاغ می شود.
26) همکاری برای اجرای برنامه بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور براساس برنامه های مدیریت بیمارستان.
 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷