معرفی

دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی

دکتر محسن ابراهیمی منفرد - متخصص بیماریهای مغز و اعصاب 
 

کارشناس مسئول دفتر آموزش مداوم

نهال محرک پور-کارشناس پرستاری،کارشناس ارشد مدیریت دولتی
 

کمک کارشناس

فاطمه نجاتی - دیپلم کامپیوتر