دبیر ستاد شاهد

 جناب آقای دکتر احمد اکبری 

رشته تحصیلی : پزشکی عمومی 

رتبه علمی : دکترای حرفه ای 

پست الکترونیک:dr.akbari49@yahoo.com