شرح وظایف ستاد شاهد

تعداد بازدید:۳۲۰۵

مجموعه شرح فعالیت های  اموردانشجویان شاهدو ایثارگر

 • شناسایی وثبت نام و تشکیل پرونده درابتدای هرترم تحصیلی جهت دانشجویان واجدالشرایط تحت پوشش درتمامی رشته ها ومقاطع
 • تعیین وانتخاب اساتید مشاور باتجربه ودلسوز جهت  دانشجویان شاهدوایثارگر
 • تشکیل جلسات توجیهی درابتدای هرترم تحصیلی جهت دانشجویان جدیدالورودو معرفی خدمات و تسهیلات ستاد شاهد و اساتید مشاور مربوط به هر رشته
 • هماهنگی و تشکیل جلسات شورای ستادشاهد باحضور ریاست دانشگاه ومعاونین مربوطه وهمکاران  بنیاد شهید استان و شهرستان
 • اقدامات لازم جهت ارائه واحد و برگزاری کلاسهای تقویت بنیه علمی جهت دانشجویان درمعرض آسیب
 • تشکیل جلسات مشاوره بااساتیدمشاور درهرترم تحصیلی به طور جداگانه و بررسی وضعیت تحصیلی خانوادگی هریک ازدانشجویان وارائه راهکارهای مناسب جهت رفع به موقع آنها
 • اقدام جهت تخصیص اعتبارات داده شده ازطرف اداره کل شاهدو ایثارگر
 • تهیه کارنامه آموزشی هریک ازدانشجویان شاهد و ارسال وضعیت معدل و آموزشی به اداره کل شاهد وبنیادشهید شهرستان
 • دراختیار گذاشتن کتب موجود در کتابخانه ستادشاهد جهت دانشجویان متقاضی
 • ارسال نامه وشرکت درجلسات شورای آموزشی و کمیسیون موادخاص جهت دانشجویان مطرح شده
 • تکمیل و ارسال فر مهای آماری . آموزشی خواسته شده و اعلام نتایج آزموهای علوم پایه و پیش کارو.رزی به اداره کل شاهدوبنیادشهید
 • اقدامات مالی لازم جهت پرداخت کمک شهریه دانشجویان مازاد حق الزحمه کلاسهای تقویتی -حق الزحمه اساتیدمشاور- کمک هزینه تحصیلی ازطرف اداره کل شاهد و بنیاد شهید
 • مشاوره و پیگیری مسائل و درخواست های مطرح شده توسط دانشجویان مراجعه کننده
 • ارسال نامه به تمامی دانشکده ها جهت رفع مسائل دانشویان با توجه به آیین نامه تسهیلات آموزشی شاهد
 • پیگیری و اطلاع رسانی درخصوص انتقال دانشجویانی متقاضی انتقالی
 • بروزرسانی پورتال ستادشاهد
 • هماهنگی با خدمات ماشینی جهت نحوه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 1401-1400

 

کلید واژه ها: شرح وظایف ستاد شاهد جهت جهت دانشجویان دانشجویان تحصیلی آموزشی شاهد اداره

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۴۰۲