شرح وظایف

تعداد بازدید:۴۲۹۲

طراحی نظام جامع توانمندسازی آموزشی رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی و تصویب

آن در شورای آموزشی دانشگاه

طراحی شیوه نامه اجرایی برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره برای رده های مختلف

اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی

برنامه ریزی، طراحی و اجرای دوره های توانمندسازی مدیران حوزه آموزش

همکاری با مرکز آموزش های ضمن خدمت کارکنان برای طراحی دوره های توانمندسازی آموزشی کارکنان غیر هیات

علمی

مشارکت و همکاری در اجرای دوره های توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران تازه وارد

ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی

تربیت مدرسین توانمند برای ارائه آموزش در دوره های توانمندسازی

انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی

                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

کلید واژه ها: توانمند سازی معرفی

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۱