مطالب مرتبط با کلید واژه " معرفی "


معرفی واحد توانمند سازی

مسئول واحد: دکتر مهسا شکور رشته: دکترای آموزش پزشکی  مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                                    ...

واحد پژوهش درآموزش

   معرفی واحد پژوهش در آموزش    اعضای شورای پژوهش در آموزش    اولویت های پژوهشی    طرح های پژوهشی    راهنمای نگارش پروپوزال    فرم پیش نویس طرح پژوهش در آموزش

واحد دانش پژوهی

    معرفی واحد دانش پژوهی     اعضای کمیته دانش پژوهی   آیین نامه ها و دستورالعمل ها    

معرفی واحد دانش پژوهی

دبیرخانه دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طی چند سال گذشته کوشیده است در جهت بسط مفهوم دانش پژوهی و فعالیت­های دانش پژوهی فعال باشد. در نتیجه رسیدگی و بررسی فعالیت­های دانش پژوهی اعضای هیات علمی دانشگاه یکی ...

معرفی واحد برنامه ریزی درسی

مسئول واحد: دکتر مهسا شکور رشته: دکترای آموزش پزشکی  مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                            کارشناس واحد: رضوان آزاد   معرفی واحد برنامه ریزی ...

معرفی واحد ارزشیابی

  کارشناس مسئول ارزشیابی :مژگان نظام الدینی   شرح وظایف: ارزشیابی از کارکردهای مدیریت آموزشی است که باید بر سایر کارکردهای مدیریت آموزشی اشراف داشته باشد تا بتواند نظام آموزشی را در تحقق اهداف مورد نظر یاری نماید . ارزشیابی در شناسایی مشکلات نظام آموزشی ...

معرفی مرکز مطالعات

تاریخچه سابقه تاسیس اولین مرکز مطالعات  در جهان به سال 1955 در دانشگاه بوفالو آمریکا بر می گردد و اولین مرکز توسعه آموزش در دانشگاه وسترن ریزرو در سال 1958 تأسیس گردید . مرکز توسعه آموزش در دانشگاه ایلی نوی شیکاگو ...

معرفی جشنواره مطهری

جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاهها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی و تعیین معیارهای سنجش و اعتبار بخشی فرآیندها و ...

معرفی واحد هماهنگی دفاتر توسعه

  مسئول دفاتر توسعه آموزش  در مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی : دکتر مهسا شکور رشته: دکترای آموزش پزشکی  مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                  ...

معرفی مرکز آموزش مجازی

مسئول مرکز : دکتر محمد بیات مقطع تخصصی:  دکتری تخصصی علوم تشریحی مرتبه علمی : استادیار   کارشناس مرکز: مهندس شاهین صارمی    آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ مانند ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ...

معرفی اداره استعداد درخشان

  مسؤل اداره استعداد درخشان : دکتر مهسا شکور  رشته :دکتری تخصصی آموزش پزشکی  مرتبه علمی  : استادیار    کارشناس : خانم ریحانه هاشمی فرد   اهداف:  جذب ،هدایت ،حمایت از دانشجویان مشمول آئین نامه استعدادهای درخشان ،به منظورتعالی ورشد توانایی واستعداد های دانشجویان ایجاد تعامل مناسب با دانشجویان  بتوانیم زمینه شکوفایی استعداد ها   شناسایی ...

معرفی کمیته دانشجویی

  مسئول کمیته دانشجویی: دکتر مهرک منتظران رشته : دکتری تخصصی بیماری های داخلی         دبیر کمیته دانشجویی: سینا یوسفیان- دانشجوی رشته پزشکی       جانشین کمیته دانشجویی: محمد جواد نجفی- دانشجوی رشته پزشکی   کارشناس کمیته دانشجویی:  زهرا میرزایی شرح وظایف :  این کمیته ماموریت دارد تا با انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات ...