تایید مدارک دانش آموختگان جهت ارایه به موسسات ودانشگاههای خارج از کشور

تعداد بازدید:۳۹۷۴

 

طبق مصوبه هیات محترم امنای دانشگاه مورخ 1398/6/9 به منظورتایید مدارک دانشگاهی (دانشنامه ،ریز نمرات و ...)جهت ارایه به موسسات ودانشگاههای خارج از کشور هزینه تصویب شده طبق جدول پیوست اخذ میگردد. لطفا"  هزینه را به شماره حساب اعلام شده واریز نموده و فیش واریزی را به آدرس ایمیل   daneshnameh@arakmu.ac.ir ارسال نمایید .                   

- شماره حساب       4001078603041861   

-شماره شبا    IR 120100004001078603041861

   -   شناسه واریز هزینه تائیدیه مدرک تحصیلی   317078751123802004111117117097  

 

جدول هزینه تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان جهت ارسال به موسسات ودانشگاههای خارج از کشور

(مصوب 1398/6/9 هیات امنا )

 

ردیف

عنوان خدمت

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترای حرفه ای

تخصص

1

تایید ترجمه ریزنمرات ودانشنامه توسط دارالترجمه ها

400/000ریال

400/000ریال

400/000ریال

400/000ریال

400/000ریال

2

تایید ترجمه دوره های کارآموزی وکارورزی توسط دارالترجمه ها

 

300/000ریال

 

300/000ریال

 

300/000ریال

 

300/000ریال

---------

3

تایید ترجمه سرفصل دروس ونمرات ارتقا دوره تخصص  توسط دارالترجمه ها

 

200/000ریال

 

200/000ریال

 

200/000ریال

 

200/000ریال

 

500/000ریال

4

تایید ومهروموم پاکت حاوی مدارک وتحویل به ارباب رجوع جهت ارسال به خارج از کشور

 

500/000ریال

 

500/000ریال

 

500/000ریال

 

600/000ریال

 

700/000ریال

5

تکمیل فرم ECFMGوارسال onlineبه موسسه مذکوروسایرفرمهای دیگر موسسات برای تمامی رشته ها

 

300/000ریال

 

300/000ریال

 

300/000ریال

 

1000/000ریال

 

1000/000ریال

کلید واژه ها: دانش اموختگان مدارک تایید

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۲