تایید مدارک دانش آموختگان جهت ارایه به موسسات ودانشگاههای خارج از کشور

-تایید مدارک دانش آموختگان (دانشنامه ،ریز نمرات ،...)جهت ارایه به موسسات ودانشگاههای خارج از کشور

طبق مصوبه هیات محترم امنای دانشگاه "(موزخ 9/6/1398)جهت تایید مدارک دانشگاهی (دانشنامه ،ریز نمرات ،...)جهت ارایه به موسسات ودانشگاههای خارج از کشور هزینه تصویب شده طبق جدول پیوست اخذ میگردد.لطفا پس از واریز مبلغ به شماره حساب 2177865399004بانک ملی (به نام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک-هزینه تایید مدارک تحصیلی )فیش واریزی را به آدرس ایمیل daneshnameh@arakmu.ac.ir  ارسال نمایید.

جدول هزینه تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان جهت ارسال به موسسات ودانشگاههای خارج از کشور(مصوب هیات امنا)

ردیف

عنوان خدمت

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترای حرفه ای

تخصص

1

تایید ترجمه ریزنمرات ودانشنامه توسط دارالترجمه ها

000/400 ریال

000/400 ریال

000/400 ریال

000/400 ریال

000/500 ریال

2

تایید ترجمه دوره های کارآموزی وکارورزی توسط دارالترجمه ها

000/300ریال

000/300ریال

000/300ریال

000/300ریال

---------

3

تایید ترجمه سرفصل دروس ونمرات ارتقا ئوره تخصص  توسط دارالترجمه ها

000/200ریال

000/200ریال

000/200ریال

000/200ریال

000/500ریال

4

تایید ومهروموم پاکت حاوی مدارک وتحویل به ارباب رجوع جهت ارسال به خارج از کشور

000/500ریال

000/500ریال

000/500ریال

000/600ریال

000/700ریال

5

تکمیل فرم ECFMGوارسال onlineبه موسسه مذکوروسایرفرمهای دیگر موسسات برای تمامی رشته ها

000/300 ریال

000/300ریال

000/300ریال

000/1000 ریال

000/1000 ریال