مطالب مرتبط با کلید واژه

دانش اموختگان


تایید مدارک دانش آموختگان جهت ارایه به موسسات ودانشگاههای خارج از کشور

  طبق مصوبه هیات محترم امنای دانشگاه مورخ 1398/6/9 به منظورتایید مدارک دانشگاهی (دانشنامه ،ریز نمرات و ...)جهت ارایه به موسسات ودانشگاههای خارج از کشور هزینه تصویب شده طبق جدول پیوست اخذ میگردد. لطفا"  هزینه را به شماره حساب اعلام شده واریز نموده ...