برنامه های مدون و مصوبات مرکز

تعداد بازدید:۲۴۵

شرح وظایف مصوب 
برنامه راهبردی 
برنامه عملیاتی 
برنامه جامع توانمندسازی اعضای هیات علمی 
برنامه مدون ارزشیابی اعضای هیات علمی
برنامه مدون توسعه آموزش پزشکی
برنامه مدون تدوین،بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی  
برنامه مدون نظارت بر طرح دوره و طرح درس
برنامه مدون نظارت بر فعالیت های دفاتر توسعه آموزش
برنامه ارائه خدمات به دانشجویان استعداد درخشان  
برنامه مدون کمیته دانشجویی

کلید واژه ها: برنامه مدون مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی برنامه مدون نظارت هیات آموزش توسعه

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۲