مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی


درباره مرکز

Medical Education and Development Center  معرفی مدیریت اعضای هیات علمی کارشناسان

مدیریت

مدیرمرکز:دکتر داود حکمت پو   رشته : دکترای تخصصی پرستاری  مرتبه علمی : استاد  شماره تماس : 34173461-086 پست الکترونیک :      شرح وظایف : 1-هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه 2-سازماندهی، برنامه ریزی، اجراء و نظارت ...

اعضای هیات علمی

                        حوزه فعالیت     دکتر مهسا شکور                    عضو هیأت علمی- مسئول دفتر استعداد درخشان تحصیلات دکترای تخصصی رشته     آموزش پزشکی  تلفن تماس 086-34173391 پست الکترونیک  ms.shakour@gmail.com                       حوزه فعالیت   دکتر فاطمه قهرمانی    ...

کارشناسان مرکز مطالعات

    تحصیلات حوزه فعالیت نام و نام خانوادگی کارشناسی زبان و ادبیان انگلیسی کارشناس مسئول ارزشیابی کارشناس مسئول گسترش رشته ها کارشناس آموزش پاسخگو و عدالت محور مژگان نظام الدینی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی  کارشناس واحد پژوهش در آموزش   کارشناس برنامه ریزی آموزشی کارشناس دانش پژوهی کارشناس جشنواره های آموزشی کارشناس بسته ...

تماس با ما

را ه های ارتباطی با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  شماره تلفن مستقیم:  086-34173641 086-34173391 شماره تلفن داخلی: 420 300 پست االکترونیک :  edcarak@gmail.com araktalented@gmail.com