مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی


تماس با ما

را ه های ارتباطی با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  شماره تلفن مستقیم:  086-34173641 086-34173461 086-34173391 شماره تلفن داخلی:   سمت نام و نام خانوادگی تلفن داخلی پیش شماره مستقیم مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی خانم دکتر معصومه غلامی 307 33838 واحد پژوهش در آموزش   واحد دانش پژوهی واحد جشنواره های ...

برنامه های مدون و مصوبات مرکز

شرح وظایف مصوب  برنامه راهبردی  برنامه عملیاتی  برنامه جامع توانمندسازی اعضای هیات علمی  برنامه مدون ارزشیابی اعضای هیات علمی برنامه مدون توسعه آموزش پزشکی برنامه مدون تدوین،بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی   برنامه مدون نظارت بر طرح دوره و طرح درس برنامه مدون نظارت بر فعالیت های دفاتر ...