مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی


درباره مرکز

Medical Education and Development Center  معرفی مدیریت اعضای هیات علمی کارشناسان

مدیریت

مدیرمرکز:دکتر داود حکمت پو   رشته : دکترای تخصصی پرستاری  مرتبه علمی : استاد  شماره تماس : 34173461-086 پست الکترونیک :      شرح وظایف : 1-هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه 2-سازماندهی، برنامه ریزی، اجراء و نظارت ...

اعضای هیات علمی

                        حوزه فعالیت     دکتر مهسا شکور                    عضو هیأت علمی- مسئول دفتر استعداد درخشان تحصیلات دکترای تخصصی رشته     آموزش پزشکی  تلفن تماس 086-34173391 پست الکترونیک  ms.shakour@gmail.com                       حوزه فعالیت   دکتر فاطمه قهرمانی    ...

کارشناسان مرکز مطالعات

    نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تحصیلات شماره تلفن داخلی پیش شماره مستقیم مژگان نظام الدینی کارشناس مسئول ارزشیابی کارشناس مسئول گسترش رشته ها کارشناس آموزش پاسخگو و عدالت محور کارشناسی زبان و ادبیان انگلیسی 320 33838 رضوان آزاد کارشناس واحد پژوهش در آموزش کارشناس  واحد دانش پژوهی کارشناس جشنواره های آموزشی کارشناس بسته توسعه ...

تماس با ما

را ه های ارتباطی با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  شماره تلفن مستقیم:  086-34173641 086-34173391 شماره تلفن داخلی: ردیف نام و نام خانوادگی تلفن داخلی پیش شماره مستقیم 1 جناب آقای دکتر حکمت پو 307 33838 2 خانم دکتر شکور 325 3 خانم نظام الدین 320 4 خانم افشار 320 5 خانم آزاد 380 6 خانم عابدی 346 7 مهندس صارمی 375 8 خانم میرزایی 376 9 خانم صفی خانی 381 10 خانم شوکت زاده .377                                     پست االکترونیک :  edcarak@gmail.com araktalented@gmail.com