مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی


اعضای هیات علمی

   نام و نام خانوادگی: دکتر مهنا رجبی         رشته تحصیلی:مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی پست الکترونیک:  rajabimohana68@gmail.com تلفن مستقیم: 08633838618 شماره تماس داخلی: 618 آدرس:یدان بسیج - خیابان بیمارستان امیرالمومنین- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع) - طبقه سوم - معاونت آموزش - ...

کارشناسان مرکز مطالعات

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s;.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; ...

تماس با ما

را ه های ارتباطی با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  شماره تلفن مستقیم:  086-34173641 086-34173461 086-34173391 شماره تلفن داخلی:   سمت نام و نام خانوادگی تلفن داخلی پیش شماره مستقیم مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی خانم دکتر معصومه غلامی 307 33838 واحد پژوهش در آموزش   واحد دانش پژوهی واحد جشنواره های ...