مطالب مرتبط با کلید واژه " مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی "


درباره مرکز

Medical Education and Development Center  معرفی مدیریت اعضای هیات علمی کارشناسان

مدیریت

مدیرمرکز:دکتر داود حکمت پو   رشته : دکترای تخصصی پرستاری  مرتبه علمی : استاد    شرح وظایف : 1-هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه 2-سازماندهی، برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای ...

اعضای هیات علمی

                        حوزه فعالیت     دکتر مهسا شکور                    عضو هیأت علمی- مسئول دفتر استعداد درخشان تحصیلات دکترای تخصصی رشته     آموزش پزشکی  تلفن تماس 086-34173391      

کارشناسان مرکز مطالعات

    تحصیلات حوزه فعالیت نام و نام خانوادگی کارشناسی زبان و ادبیان انگلیسی کارشناس مسئول ارزشیابی کارشناس مسئول گسترش رشته ها کارشناس آموزش پاسخگو و عدالت محور مژگان نظام الدینی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی کارشناس طرح راد کارشناس برنامه ریزی آموزشی کارشناس دانش پژوهی کارشناس جشنواره های آموزشی و پژوهش در آموزش کارشناس ...