اداره اقتصاد درمان

تعداد بازدید:۳۳۸۳

معرفی واحد:

این اداره بااستفاده ازکارشناسان مجرب درمانی واداری مالی درراستای اجرای بهره وری وتحلیل هزینه واثربخشی فرایندارائه خدمات درمانی امیدواراست بتواند درارزیابی مدیران ازبخش درمان وسلامت نقش بسزایی ایفا نماید.

شرح وظایف:

تحلیل هزینه واثربخشی حسب بازارسلامت

شناسایی وثبت هزینه ها ودرآمدها به تفکیک(براساس بودجه عملیاتی – بهای تمام شده خدمات)

امورتعرفه ها

اموربیمه گری(پایه وتکمیلی)

دبیرخانه هیئت عالی نظارت

امورنظام نوین مالی اداره بیمارستانها

دبیرخانه ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری درمعاونت درمان

رسیدگی به صورتحسابهای بیمارستانی

نظارت برکسورات بیمه ای اسنادبیمارستانی (ازبعدفنی کسورات اعمال شده)

شرکت درجلسات شورای هماهنگی بیمه های پایه  استان

تسهیم بودجه هاوتخصیصی وزارتی  واعتبارات معاونت حسب فرایند تحلیلی

نظارت برفرایند پرداختی پرسنل وپزشکان واحدهای تابعه
نظارت برسیستم HIS

 

جهت دریافت " تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی - در بخش خصوص و دولتی سال 1399 " کلیک نمائید.

جهت دریافت تعرفه های خدمات دندانپزشکی سال 1399 اینجا کلیک نمایید.


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹