مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت و امور آزمایشگاهها

تعداد بازدید:۹۹۲۶

 

مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت و امور آزمایشگاههای استان :

آقای دکتر امیر ورد  - متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

 

رئیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی درمان  :

خانم صفورا شریعتی -  کارشناس ارشد انگل شناسی
 

کارشناس نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص طبی  :

خانم مژگان پوراکبر -  کارشناس آزمایشگاه

 

کارشناس نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص طبی:

خانم زهرا سرلک پور -  کارشناس آزمایشگاه

 

 

شرح وظایف مدیریت آزمایشگاهها  :

1-صدور مجوزهای تاسیس ومسئول فنی(شامل تمامی مراحل دریافت مدارک,کارشناسی,بازدیدها,تشکیل کمیسیون آزمایشگاه ,صدور پروانه های  قانونی)

2-ورود صحیح اطلاعات دموگرافیک آزمایشگاههای تحت پوشش در پورتال آزمایشگاه مرجع سلامت

3-اعتبار بخشی آزمایشگاههای تحت پوشش به صورت الکترونیک( شامل بیمارستانهای دولتی و خصوصی)

4-صدور حکم  جانشین و مسئول فنی موقت آزمایشگاهها و درج در سایت اداره کل

5-نظارت بر تقسیم نیروهای طرحی

6-پیگیری و ثبت طول و عرض جغرافیایی آزمایشگاههای تحت پوشش

7-پیگیری و ارسال بخشنامه های اداره کل به آزمایشگاهها

8-ورود مدارک متقاضیان مجوزهای آزمایشگاهی در سایت وزارت متبوع

9-برگزاری کمیسیون قانونی آزمایشگاهها

10-تعامل با سازمانهای بیمه گر در خصوص بازرسی و رسیدگی اسناد پزشکی

11-همکاری با اداره آموزش مداوم دانشگاه برای برگزاری دوره آموزشی با امتیاز بازاموزی

12-انجام امور پرسنلی مراکز تحت پوشش

13-همکاری و ارائه مشاوره در خصوص ساختمان آزمایشگاههای دولتی جدید التاسیس

14-بررسی و پیگیری شکوائیه از مراکز دولتی و خصوصی

15-معرفی افراد جهت شرکت در سمینارهای اموزشی کشوری

16-نیازسنجی از مراکز دولتی به تجهیزات و نیروی انسانی

17-پیگیری مکاتبات اداری

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۰