واحد تغذیه

تعداد بازدید:۱۴۹۷

همکاران

کارشناس تغذیه بالینی : لیلا دانشپور

معرفی واحد

مشکلات غذا وتغذیه بیماران بستری و سرپایی همواره به عنوان یک معضل عمده و مداخله گر در بهبود بیماران در همه کشورها مطرح است و یکی از مسائل چالش برانگیز مدیریت درمان بیماری هاست.

 تغذیه عاملی با اهمیت در پیشگیری از بروز، ممانعت از پیشرفت و درمان بیماریها به شمار می رود امروزه در تمامی سیستمهای پیشرفته بهداشت و درمان جهان، توجه ویژه ای به این امر صورت می گیرد و از این طریق به کاهش عوارض و مدت بیماری،کاهش زمان بستری بیماران در بیمارستان، تقلیل هزینه های درمانی، افزایش کیفیت خدمات درمانی، افزایش رضایتمندی بیماران، و نهایتاً ارتقاء سلامت جامعه، کمک شایانی به عمل می آید.

 تغذیه بالینی از بخش‌های مهم نظام سلامت است که مورد غفلت واقع شدن این بخش در مراکز درمانی، باعث می گردد بسیاری از بیماران بستری در بیمارستان ها اغلب در حین بستری یا پس از ترخیص با کاهش وزن ، سوء تغذیه و بروز کمبود انواع ریز مغذی ها مواجه گردند.

مشکلات تغذیه ای شایع در بیماران بستری در بیمارستان های استان می باشد، لزوم حضور کارشناسان تغذیه در بیمارستانها و همراهی با تیم درمانی بر بالین بیمار ، ایجاد بستری مناسب جهت ارائه خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و اجرای برنامه ها ی تغذیه بالینی را می طلبد. چنین امری مستلزم نقش موثر معاونت درمان در اجرای برنامه های تغذیه بالینی و ارزیابی و نظارت بر بخش خدمات تغذیه ای و بالینی واحدهای تغذیه مراکز درمانی استان می باشد.

واحد تغذیه در معاونت درمان با بررسی و نیاز سنجی دوره های آموزش ضمن خدمت کارشناسان تغذیه شاغل در مراکز درمانی و اجرای این دوره ها به صورت یک برنامه آموزشی واحد می تواند دانش تغذیه را بهبود بخشیده و باعث بهبود مداخلات تغذیه ای برای بیماران می گردد.

 

حیطه عملکرد واحد تغذیه بالینی معاونت درمان به صورت زیر می باشد:

بازدیدونظارت بربخش خدمات غذایی ومشاوره تغذیه بیمارستانهای دولتی، تامین اجتماعی وخصوصی استان و ارسال پسخوراند
بررسی چالشهای واحدتغذیه، مشاوره تغذیه، نظارت وآموزش در بیمارستانهای استان
برنامه ریزی واجرای دوره های آموزشی کارشناسان تغذیه بیمارستانهای استان
برگزاری جلسات هماهنگی درخصوص برنامه های جاری اعتباربخشی و... باکارشناسان تغذیه بیمارستانها
نظارت بربرگزاری کمیته های تغذیه بیمارستانهای استان و بررسی وارزیابی مصوبات آن.
تهیه وتدوین فرمهای آماری و ارسال به بیمارستانها وجمع بندی وتجزیه وتحلیل آمار ارسالی از بیمارستانها
ابلاغ آخرین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از ستاد وزارت بهداشت و درمان به کلیه بیمارستانها
مشارکت و همکاری با سایر اعضای تیم مدریت بیمارستانی در سطح ستاد دانشگاه .
مکاتبه با بیمارستانها درخصوص اجرای برنامه ها و اقدامات اختصاصی واحد.

کلید واژه ها: واحد تغذیه

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۰