تعالی خدمات بالینی

تعداد بازدید:۱۷۰۷

معرفی واحد

اداره اورژانس بیمارستانی در ستاد دانشگاه /دانشکده ها براساس تشکیلات مصوب، ذیل اداره امور بیمارستان ها در معاونت درمان قرار دارد.

کارشناس ادراه اورژانس بیمارستانی: خانم رضایی کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد آموزش بهداشت

کارشناس خدمات اقامتی بیمار : لیلا دانشپور

شماره تلفن مستقیم: 33134817

شماره داخلی: 2301

شرح وظایف اداره اورژانس بیمارستانی

 1. همکاری در تدوین سیاست ها، ضوابط و استاندارد های کشوری در زمینه های نیروی انسانی، منابع فیزیکی، داروها،تجهیزات و برنامه های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور
 2. جمع آوری آمار و اطلاعات و شاخص های کیفی بخش های اورژانس بیمارستانی بصورت مستمر جهت بهبودکیفیت ارائه خدمات
 3. برنامه ریزی و پایش نحوه انجام خدمات فوریتهای پزشکی جهت کاهش مخاطرات فوری بیماران و مصدومین درحوزه اورژانس های بیمارستانی.
 4. تدوین خط مشی های انتقال بین بیمارستانی
 5. تدوین آیین نامه ها و ابلاغ ضوابط، استانداردها و دستورالعمل ها به منظور ساماندهی یکپارچه مدیریت کشوری اورژانس بیمارستانی
 6. نظارت بر عملکرد ادارات / کارشناسان مسئول اورژانس بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی
 7. تعیین اولویت های لجستیک و تجهیزات پزشکی در اورژانس جهت ارسال به دانشگاههای علوم پزشکی

شرح وظایف رئیس اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه

 1. پیگیری اجرای آخرین سیاستها و دستورالعملهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص

استانداردها ، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

 1. طراحی ، برنامه ریزی و تشکیل تیم های بازدید کننده جهت بازدیده های منظم از اورژانس های بیمارستانی
 2. ارائه گزارش تفصیلی از بازدیدهای مدیریتی به مدیران ارشد و اداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع
 3. جذب منابع و طراحی برنامه های عملیاتی جهت اجرایی شدن اهداف استراتژیک بخشهای اورژانس بیمارستانی دانشگاه
 4. ارزیابی عملکرد کارشناسان اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف ایشان
 5. مدیریت و تعامل با بیمارستانهای تحت پوشش جهت پیش بینی و تامین نیروی انسانی ، تجهیزات پزشکی ، غیرپزشکی و استانداردهای فیزیکی در اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
 6. پیگیری تشکیلات جلسات مستمر کمیته راهبردی ارتقاء خدمات اورژانسهای بیمارستانی در دانشگاه و کمیته های اورژانس )تعیین تکلیف ، تریاژ( در بیمارستانهای تحت پوشش و اجرایی نمودن مصوبات

شرح وظایف کارشناس اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه

 1. اجرای آخرین سیاستها و دستورالعملهای وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص

استانداردها ، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

 1. انجام منظم بازدیدهای مدیریتی بخش های اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عملکرد تمامی

بخشهای اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه )دانشگاهی و غیر دانشگاهی (

 1. جمع آوری و ثبت مستمر آمار بیمارستانها ، شاخص های ملی و دانشگاهیو تحلیل اطلاعات بخش های

اورژانس تحت پوشش جهت تصمیم گیری و طراحی اقدامات اصلاحی در مورد ارتقاء کیفیت بخش های

اورژانس بیمارستانی ) آمار ماهانه و فصلی و شاخص های ملی اورژانس (

 1. همکاری لازم با سایر کارشناسان واحدهای مرتبط در زمینه ارتقاء کیفیت و نظارت و پایش عملکرد
 2. نیاز سنجی و تدوین برنامه های آموزشی مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای پرسنل وپزشکان شاغل در اورژانس بیمارستانها
 3. نیاز سنجی و مشارکت در خصوص برنامه های آموزشی حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل
 4. ارتباط مستمر و پاسخگویی به اداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع
 5. نظارت بر اجرایی شدن اقدامات اصلاحی ارتقاء کیفیت در سطح اورژانس بیمارستانهای دانشگا
 6. نظارت بر توزیع صحیح تریاژ بیماران (انتقال سطوح 4و 5 تریاژ به واحد Fast Track  و سطوح 1،2و3 تریاژ به فضاهای تخصصی مربوطه در اورژانس

 

 ابلاغ شناسنامه و استاندارد «بخش اورژانس بیمارستان»

  آیین نامه ها و دستوالعمل های اورژانس های بیمارستانی

کلید واژه ها: اورژانس های بیمارستانی