کمیسیون پزشکی

تعداد بازدید:۱۱۵۲
کمیسیون پزشکی

 

همکاران

رئیس  کمیسیون: آقای دکتر علی علی محمدی (متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها)

دبیر کمیسیون : خانم دکتر نگار صهبا (متخصص بیماریهای داخلی)

کارشناس: فرشته قاسمی (  خط تلفن  :   33136055  داخلی: 2302 )

شرح وظائف:

بررسی و رسیدگی به گواهی های پزشکی مستخدمین رسمی در خصوص:

استعلاجی
ازکارافتادگی
صعب العلاج

بررسی و رسیدگی به گواهی های پزشکی پرسنل طرحی و پزشکان متعهد به خدمت ضریب k در خصوص  استعلاجی


مدارک مورد نیاز جهت بررسی استعلاجی و از کار افتادگی و صعب العلاج :
1-
      اصل معرفی نامه  از محل کار
2-
      اصل گواهی پزشک معالج(فارسی و خوانا با قید بیماری )
3-
      مدارک ومستندات مرتبط با بیماری (جدید )
4-
      اصل فیش واریزی

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۴۰۱