مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان

تعداد بازدید:۳۸۰۱

مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان
 

اداره نظارت بر درمان از جمله ادارات وابسته به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی می باشد که مسئولیت نظارت بر عملکرد مراکز درمانی و موسسات پزشکی و اجرای دستورالعمل های مرتبط بامراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی و نظارت بر تعرفه های خدمات تشخیصی – درمانی را بر عهده دارد .

  • تماس با کارشناسان اداره نظارت : 33136212

وظایف اداره نظارت بر درمان در یک نگاه :

1.بازدید از کلیه مراکز درمانی اعم از موسسات پزشکی نظیر بیمارستان ها ، درمانگاه ها،مراکز تصویر برداری و.....و نیز دفاتر کار از جمله مطب پزشکان ، مامایی، شنوایی سنجی و....

2.صدور و تمدید پروانه موسسات پزشکی

3.رسیدگی به شکایات ، معرفی مراکز و افراد متخلف به محاکم قانونی و ارائه تذکرات و اخطار های کتبی به مراکز درمانی

4.نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های خدمات تشخیصی – درمانی

5.تشکیل کمیسیون ماده 20 و کمیته ماده 31

6.پلمپ مراکز درمانی غیر مجاز

7.تشکیل پرونده الکترونیک و سازماندهی اطلاعات مربوط به موسسات پزشکی

 

کارشناسان اداره نظارت بر درمان:

آقای باسم خوش پی : مدیر اداره نظارت و صدور پروانه ها

خانم نوشین قربانی : کارشناس مسئول صدور پروانه ها

خانم فاطمه انصاری : کارشناس نظارت بر مطب های پزشکی

خانم اشرف محمد رحیمی : کارشناس مامایی و کارشناس امور پروانه ها

خانم مژگان حاجی بیگی : کارشناس درمانگاه ها

خانم فاطمه احمدی : کارشناس امور دندانپزشکان

آقای علی حسین آبادی : کارشناس مراکز تصویر برداری
آقای سعید شاه نظری : کارشناس نظارت بر درمان
خانم لیلا آقابابایی : کارشناس نظارت بر درمان
خانم اکرم آنجفی : کارشناس نظارت بر درمان
خانم آزاده اخوت : کارشناس نظارت بر درمان و کمیسیون ماده 11 
خانم مریم خلیلی: کارشناس نظارت بر درمان

آقای سیدمجتبی مدنی : کارشناس نظارت بردرمان

آقای شمسعلی کسایی : متصدی امور عمومی 

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۷