مدیر درمان و امور بیماریها

تعداد بازدید:۵۲۶۱

(( دکتر عاطفه صالح فرد )) 

مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی

مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای پزشکی

سوابق حرفه ای: 

  • کارشناس مسئول حوزه پژوهش بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • کارشناس مسئول آموزش بهداشت مرکز بهداشت شهرستان اراک
  • جانشین رئیس اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • کارشناس مسئول بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان اراک
  • رئیس بیمارستان آموزشی درمانی طالقانی اراک
  • مدیر منابع انسانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک

  تاریخ انتصاب: اسفند 1397
  تلفن تماس: 33133705-086
  آدرس پست الکترونیک:  darman@arakmu.ac.ir

   

شرح وظایف مدیر نظارت وهماهنگی امور درمان:

برنامه ریزی وارائه طرح برای ارتقاء کیفی وکمی امور درمان در سطح استان با همکاری سایر مراکز اعم از دولتی وخصوصی ....  
پیگیری مسائل ومشکلات تشخیص ودرمان موجود ومطالعه وشناخت کمبودها وتنگناها با توجه به امکانات موجود برای ارائه خدمات درمانی مناسب به مراجعه کننده گان
بررسی نیازمندیهای  منطقه وبرنامه ریزی طرحهای بیمارستانی  دردست اجرا وبستر سازی برای ورود بخش خصوصی جهت ارائه خدمات بهتر به مراجعه کننده گان
نظارت وکنترل مستمر واحدهای ارائه خدمات تشخیصی ودرمانی در سطح استان با بهره گیری از نیروهای کارشناس وآموزش دیده وارائه راهکار در خصوص رفع مشکلات موجود
پیگیری ونظارت بر اجرای خدمات به بیماران خاص به همراه فعال سازی بخش های مرتبط وتامین تجهیزات مورد نیاز
نظارت بر توزیع نیروهای تخصصی مورد نیاز در مراکز ارائه خدمات تشخیصی ودرمانی
تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز پس از کارشناسی وسنجش نیازهای منطقه ای
بر قراری نظام آماری واطلاعاتی مناسب وفراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز واحدها
انجام هماهنگی لازم در جهت اجرای دستورالعملهای ارسالی از وزارت متبوع در امور مختلف
ارزشیابی واحدهای درمانی
بر آورد مالی هزینه های بخش های مختلف درمانی از جمله تجهیزات ، آموزش و..... با همکاری گروه کارشناسی وتامین بودجه مورد نیاز

آخرین ویرایش۲۸ اسفند ۱۳۹۷