معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

ارتقاء بهداشت دست
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۳

ارتقاء بهداشت دست

ارتقا و تقویت نظام مراقبت لپتوسپیروز
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۴

ارتقا و تقویت نظام مراقبت لپتوسپیروز