دفتر مامایی

تعداد بازدید:۳۳۲۳

معرفی واحد:

واحد مامایی بعنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی متشکل از یک نفر کارشناس مسئول مامایی و یک نفر کارشناس مامایی و یک نفر کارشناس پرستاری میباشد که طبق شرح وظایف تعیین شده در حوزه معاونت درمان انجام وظیفه مینماید.

 

نیروی انسانی شامل:

1-     طیبه ماجانی   کارشناس مسئول مامایی

2-     فریبا سعادتمند  کارشناس مامایی 

تعریف ماما:

ماما به شخصی اطلاق میشود که تحصیلات مامایی را در حد کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا برابر مقررات در مراکز آموزش داخلی و خارجی به پایان رسانیده و موفق به اخذ مدرک تحصیلی از مراکز معتبر مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شده باشد. او قادر است خدمات بهداشت باروری را ( از تولد تا سالمندی ) به زنان ،خانواده و جامعه ارائه نماید و موجب ارتقای سلامت مادر ،نوزادو در نهایت جامعه گردد.وی می تواند با ارائه اقدامات اورژانسی در نبود پزشک و ارجاع به موقع ،به نجات جان مادر و نوزاد کمک نماید.همچنین می تواند به عنوان محقق ،مجری یا همکار طرح تحقیقاتی به امرمدیریت و پژوهش در کار حرفه ای خود بپردازد.ماما میتواند خدمات مامایی را با توجه به حدود شرح وظایف در بیمارستانها ،درمانگاهها ،واحدهای بهداشتی ،مراکز مشاوره مامایی ،منازل،دفاتر کار مامایی و سازمانها ارایه دهد.

شرح وظایف واحد مامایی در ستاد دانشگاه:

 

آمار و اطلاعات:

1-      جمع آوری آمارماهیانه زایمان طبیعی و سزارین  به تفکیک علل و عامل انجام آن از مراکز درمانی آموزشی ودرمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه وتحلیل آمار مذکورو بازخورد به مراکز

2-      جمع آوری آمار ماهیانه مرگ نوزاد،IUFD و کل موالید از مراکز درمانی آموزشی ودرمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه

3-      جمع آوری آمارتعدادتختهای مصوب ،فعال بخشهای زایمان و پست پارتوم از مراکز درمانی آموزشی تابعه و غیر تابعه دانشگاه پایان هر سه ماه

4-      جمع آوری آمارتعداد نیروهای مامایی اعم از رسمی، پیمانی،قراردادی،تبصره ای ،ماده 88وطرحی از مراکز درمانی آموزشی تابعه و غیر تابعه دانشگاه پایان هر سه ماه

5-      جمع آوری آمارمادران پرخطر طبق فرمت مربوطه از طیق گزارش تلفنی رابطین سلامت مادران در مراکز درمانی آموزشی تابعه و غیر تابعه دانشگاه و تحلیل آمار فوق و ارائه آن در کمیته ارتقاء سلامت مادرو نوزاد

6-      جمع آوری گزارشات مرگ مادری طبق فرمهای 7-12 و تهیه جدول استخراج شده از پرسشنامه مرگ مادردر پایان هر نیمه سال و ارسال آن به وزارت متبوع

7-      ثبت آمار و اطلاعات مرگ مادر در پورتال وزارت متبوع

 

نظارت و ارزشیابی:

1-      برنامه ریزی و نظارت به منظور ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات در زایشگاهها و سایر بخشها ی مربوطه بیمارستانها طبق چک لیست مربوطه و پیگیری جهت رفع نقایص موجود دربازدید

2-      بررسی مستمر برنامه پرسنلی بخشهای زایمان ، پست پارتوم وجراحی زنان و اعلام اشکالات برنامه به مراکز جهت رفع نواقص و ارائه راهکار مناسب جهت برنامه نویسی

3-      بازدید از بیمارستانهای دوستدار مادر در خصوص برگزاری کمیته بیمارستانی زایمان فیزیولوژیک  کلاسهای آمادگی برای زایمان و انجام زایمان فیزیولوژیک طبق چک لیست ارسالی از وزارت متبوع

4-      برگزاری کمیته دانشگاهی مرگ مادربه دنبال وقوع مرگ مادر و ارسال صورتجلسات کمیته فوق به کلیه مراکز درمانی آموزشی تابعه و غیر تابعه دانشگاه

5-      برگزاری کمیته ارتقاء سلامت مادرونوزاد به صورت فصلی و ارسال صورتجلسات کمیته فوق به کلیه مراکز درمانی آموزشی تابعه و غیر تابعه دانشگاه

6-      تدوین برنامه سالیانه جامع عملیاتی مادران با همکاری معاونت بهداشتی و ارسال به وزارت متبوع

7-      بررسی پرونده های بیمارستانی مرگ مادراز نظر اقدامات انجام شده و ارایه گزارش در کمیته مرگ مادر

8-      نظارت و پیگیری بر اجرای اقدامات دهگانه بیمارستانهای دوستدارمادردرمراکزدرمانی آموزشی  و درمانی تابعه و      غیر تابعه دانشگاه

9-      پیگیری موارد بارداری پر خطر نیازمند به خدمات درمانی تا زمان ترخیص از بیمارستانها

10-  توزیع مهر حاملگی پرخطردر بخشهای اورژانس بیمارستانهاو نظارت بر حسن اجرای آن

11-  توزیع فرم ارجاع مادران باردار تا 42 روز بعد از زایمان جهت ویزیت زنان و مامایی در بخشهای اورژانس بیمارستانها و نظارت بر حسن اجرای آن

12-  تهیه و ارسال چک لیست پایش برنامه نظام مراقبت مرگ مادری در اثر عوارض به کلیه مراکز درمانی آموزشی ودرمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه و انجام بازدید و پایش مراکز طبق چک لیست

13-  تهیه و ارسال چک لیست پایش بخش زایمان و پست پارتوم به کلیه مراکز درمانی آموزشی ودرمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه و انجام بازدید و پایش مراکز طبق چک لیست

14-  ارسال دستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع به کلیه مراکز درمانی آموزشی و درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه و پیگیری اجراء مفاد دستورالعمل های فوق در مراکز

15-  بررسی و پیگیری نحوه اجرای صحیح دستورالعمل شماره 5 مراقبت های مدیریت شده در مورد کاهش درصد سزارینها و اقدام جهت ترویج زایمان طبیعی

16-  فعال نمودن کمیته ارتقاءسلامت مادر و نوزاد با اعضای تعیین شده ازسوی معاونت درمان در بیمارستانها و صدور ابلاغ وشرح وظایف جهت اعضاء

17-  پیگیری و نظارت بر پایش شیر مادردو بار درسال در بیمارستانهای دوستدارکودک وهمچنین بازدید مستمر از مراکز درمانی در خصوص ترویج تغذیه با شیر مادرو مشاوره شیردهی ، برقراری تماس پوستی نوزاد با مادر بلافاصله بعد از زایمان در اطاق زایمان،مراقبت از نوزاد سالم ،آموزش والدین از علایم خطردر نوزادو.....

18- همکاری در تدوین برنامه عملیاتی نظام سطح بندی خدمات پریناتال و ارسال آن به اداره سلامت نوزادان

آموزش و پژوهش:

1-      نیاز سنجی آموزشی ماماهای شاغل در سطوح مختلف محیطی و ستادی دانشگاه، برنامه ریزی به منظور تشکیل دورههای آموزشی و نظارت بر اجرای آنها

2-      برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها ،کارگاهها، کنفرانسهای آموزشی ونظارت بر اجرای دوره هابه منظور توانمند سازی گروه هدف ( ماما- پرستار-پزشک عمومی- متخصصین زنان) جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات از طریق آموزش مداوم ویا ضمن خدمت

3-      مشارکت در تهیه مطلب جهت فصلنامه " قدم نو رسیده مبارک "با مرکزدرمانی آموزشی طالقانی

4-      شرکت کارشناسان مامایی ستاددر جلسات آموزشی تعیین شده از سوی وزارت متبوع و پیگیری اجرای پسخوراند جلسات فوق در مراکز درمانی

5-      شرکت درکمیته آموزشی در حوزه درمان و پیگیری اجرای مصوبات آن

 

امور محوله:

1-      برگزاری مراسم روز ماما و تقدیر از ماماهای شاغل در واحدهای درمانی و اعزام ماماهای نمونه جهت شرکت در مراسم مربوطه در وزارت متبوع

2-      شرکت فعال در کشیکهای ایام نوروز

3-      ارسال پرونده مرگ مادران به سازمان نظام پزشکی

4-   ارسال تقدیر نامه جهت تیم درمان درگیر در امر نجات مادر پرخطر و رابطین سلامت مادران مراکز درمانی آموزشی و درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه ازسوی معاونت درمان

5-      ارسال اخطار کتبی در موارد قصور یا سهل انگاری پرسنل در روند درمان مادران باردار پرخطر از سوی معاونت درمان

6-      بررسی و پیگیری شکایات مرتبط و برنامه ریزی جهت اصلاح فرایندها

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۹