دفتر مامایی

تعداد بازدید:۴۱۲۸

معرفی واحد

واحد مامایی بعنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی متشکل از یک نفر کارشناس مسئول مامایی و دو نفر کارشناس مامایی که طبق شرح وظایف تعیین شده در حوزه معاونت درمان انجام وظیفه مینماید.

همکاران

کارشناس مسئول مامایی :  طیبه ماجانی   

کارشناس مامایی : فریبا سعادتمند 

کارشناس مامایی : سحر امینی

تعریف ماما:

ماما به شخصی اطلاق میشود که تحصیلات مامایی را در حد کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا برابر مقررات در مراکز آموزش داخلی و خارجی به پایان رسانیده و موفق به اخذ مدرک تحصیلی از مراکز معتبر مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شده باشد. او قادر است خدمات بهداشت باروری را ( از تولد تا سالمندی ) به زنان ،خانواده و جامعه ارائه نماید و موجب ارتقای سلامت مادر ،نوزادو در نهایت جامعه گردد.وی می تواند با ارائه اقدامات اورژانسی در نبود پزشک و ارجاع به موقع ،به نجات جان مادر و نوزاد کمک نماید.همچنین می تواند به عنوان محقق ،مجری یا همکار طرح تحقیقاتی به امرمدیریت و پژوهش در کار حرفه ای خود بپردازد.ماما میتواند خدمات مامایی را با توجه به حدود شرح وظایف در بیمارستانها ،درمانگاهها ،واحدهای بهداشتی ،مراکز مشاوره مامایی ،منازل،دفاتر کار مامایی و سازمانها ارایه دهد.

 

شرح وظایف واحد مامایی در ستاد دانشگاه

آمار و اطلاعات:

 1. جمع آوری آمارماهیانه زایمان طبیعی و سزارین  به تفکیک علل و عامل انجام آن از مراکز درمانی آموزشی ودرمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه وتحلیل آمار مذکورو بازخورد به مراکز
 2. جمع آوری آمار ماهیانه مرگ نوزاد،IUFD و کل موالید از مراکز درمانی آموزشی ودرمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه
 3. جمع آوری آمارتعدادتختهای مصوب ،فعال بخشهای زایمان و پست پارتوم از مراکز درمانی آموزشی تابعه و غیر تابعه دانشگاه پایان هر سه ماه
 4. جمع آوری آمارتعداد نیروهای مامایی اعم از رسمی، پیمانی،قراردادی،تبصره ای ،ماده 88وطرحی از مراکز درمانی آموزشی تابعه و غیر تابعه دانشگاه پایان هر سه ماه
 5. جمع آوری آمارمادران پرخطر طبق فرمت مربوطه از طیق گزارش تلفنی رابطین سلامت مادران در مراکز درمانی آموزشی تابعه و غیر تابعه دانشگاه و تحلیل آمار فوق و ارائه آن در کمیته ارتقاء سلامت مادرو نوزاد
 6. جمع آوری گزارشات مرگ مادری طبق فرمهای 7-12 و تهیه جدول استخراج شده از پرسشنامه مرگ مادردر پایان هر نیمه سال و ارسال آن به وزارت متبوع
 7. ثبت آمار و اطلاعات مرگ مادر در پورتال وزارت متبوع

نظارت و ارزشیابی:

 1. برنامه ریزی و نظارت به منظور ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات در زایشگاهها و سایر بخشها ی مربوطه بیمارستانها طبق چک لیست مربوطه و پیگیری جهت رفع نقایص موجود دربازدید
 2. بررسی مستمر برنامه پرسنلی بخشهای زایمان ، پست پارتوم وجراحی زنان و اعلام اشکالات برنامه به مراکز جهت رفع نواقص و ارائه راهکار مناسب جهت برنامه نویسی
 3. بازدید از بیمارستانهای دوستدار مادر در خصوص برگزاری کمیته بیمارستانی زایمان فیزیولوژیک  کلاسهای آمادگی برای زایمان و انجام زایمان فیزیولوژیک طبق چک لیست ارسالی از وزارت متبوع
 4. برگزاری کمیته دانشگاهی مرگ مادربه دنبال وقوع مرگ مادر و ارسال صورتجلسات کمیته فوق به کلیه مراکز درمانی آموزشی تابعه و غیر تابعه دانشگاه
 5. برگزاری کمیته ارتقاء سلامت مادرونوزاد به صورت فصلی و ارسال صورتجلسات کمیته فوق به کلیه مراکز درمانی آموزشی تابعه و غیر تابعه دانشگاه
 6. تدوین برنامه سالیانه جامع عملیاتی مادران با همکاری معاونت بهداشتی و ارسال به وزارت متبوع
 7. بررسی پرونده های بیمارستانی مرگ مادراز نظر اقدامات انجام شده و ارایه گزارش در کمیته مرگ مادر
 8. نظارت و پیگیری بر اجرای اقدامات دهگانه بیمارستانهای دوستدارمادردرمراکزدرمانی آموزشی  و درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه
 9. پیگیری موارد بارداری پر خطر نیازمند به خدمات درمانی تا زمان ترخیص از بیمارستانها
 10. توزیع مهر حاملگی پرخطردر بخشهای اورژانس بیمارستانهاو نظارت بر حسن اجرای آن
 11. توزیع فرم ارجاع مادران باردار تا 42 روز بعد از زایمان جهت ویزیت زنان و مامایی در بخشهای اورژانس بیمارستانها و نظارت بر حسن اجرای آن
 12. تهیه و ارسال چک لیست پایش برنامه نظام مراقبت مرگ مادری در اثر عوارض به کلیه مراکز درمانی آموزشی ودرمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه و انجام بازدید و پایش مراکز طبق چک لیست
 13. تهیه و ارسال چک لیست پایش بخش زایمان و پست پارتوم به کلیه مراکز درمانی آموزشی ودرمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه و انجام بازدید و پایش مراکز طبق چک لیست
 14. ارسال دستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع به کلیه مراکز درمانی آموزشی و درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه و پیگیری اجراء مفاد دستورالعمل های فوق در مراکز
 15. بررسی و پیگیری نحوه اجرای صحیح دستورالعمل شماره 5 مراقبت های مدیریت شده در مورد کاهش درصد سزارینها و اقدام جهت ترویج زایمان طبیعی
 16. فعال نمودن کمیته ارتقاءسلامت مادر و نوزاد با اعضای تعیین شده ازسوی معاونت درمان در بیمارستانها و صدور ابلاغ وشرح وظایف جهت اعضاء
 17. پیگیری و نظارت بر پایش شیر مادردو بار درسال در بیمارستانهای دوستدارکودک وهمچنین بازدید مستمر از مراکز درمانی در خصوص ترویج تغذیه با شیر مادرو مشاوره شیردهی ، برقراری تماس پوستی نوزاد با مادر بلافاصله بعد از زایمان در اطاق زایمان،مراقبت از نوزاد سالم ،آموزش والدین از علایم خطردر نوزادو.....
 18. همکاری در تدوین برنامه عملیاتی نظام سطح بندی خدمات پریناتال و ارسال آن به اداره سلامت نوزادان

آموزش و پژوهش:

 1. نیاز سنجی آموزشی ماماهای شاغل در سطوح مختلف محیطی و ستادی دانشگاه، برنامه ریزی به منظور تشکیل دورههای آموزشی و نظارت بر اجرای آنها
 2. برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها ،کارگاهها، کنفرانسهای آموزشی ونظارت بر اجرای دوره هابه منظور توانمند سازی گروه هدف ( ماما- پرستار-پزشک عمومی- متخصصین زنان) جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات از طریق آموزش مداوم ویا ضمن خدمت
 3. مشارکت در تهیه مطلب جهت فصلنامه " قدم نو رسیده مبارک "با مرکزدرمانی آموزشی طالقانی
 4. شرکت کارشناسان مامایی ستاددر جلسات آموزشی تعیین شده از سوی وزارت متبوع و پیگیری اجرای پسخوراند جلسات فوق در مراکز درمانی
 5. شرکت درکمیته آموزشی در حوزه درمان و پیگیری اجرای مصوبات آن

امور محوله:

 1. برگزاری مراسم روز ماما و تقدیر از ماماهای شاغل در واحدهای درمانی و اعزام ماماهای نمونه جهت شرکت در مراسم مربوطه در وزارت متبوع
 2. شرکت فعال در کشیکهای ایام نوروز
 3. ارسال پرونده مرگ مادران به سازمان نظام پزشکی
 4. ارسال تقدیر نامه جهت تیم درمان درگیر در امر نجات مادر پرخطر و رابطین سلامت مادران مراکز درمانی آموزشی و درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه ازسوی معاونت درمان
 5. ارسال اخطار کتبی در موارد قصور یا سهل انگاری پرسنل در روند درمان مادران باردار پرخطر از سوی معاونت درمان

بررسی و پیگیری شکایات مرتبط و برنامه ریزی جهت اصلاح فرایندها

کلید واژه ها: واحد مامایی

آخرین ویرایش۲۲ دی ۱۴۰۰