واحد آمار و سطح بندی خدمات درمانی

تعداد بازدید:۳۲۹۹

همکاران

کارشناس آمار ومدارک پزشکی :  مهدیه صادقی

کارشناس سطح بندی خدمات درمانی : نفیسه سنجری

معرفی واحد

مدارک پزشکی عبارت است  از حقایق بیماری ، وضعیت بهداشتی ، اطلاعاتی از زندگی و تاریخچه بهداشتی بیمار که شامل بیماریها و شرایط قبلی و فعلی و درمانهای انجام یافته برای وی می باشد که توسط پرسنل حرفه ای مریوط به مراقبتهای مدارک پزشکی بیمار ثبت می گردد.
مدارک پزشکی و اطلاعات موجود در آن اهرمی بسیار مطمئن ، باارزش و قابل اعتماد در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی مدیران بهداشتی و درمانی می باشد.

مدارک بهداشتی و پزشکی بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز نظام بهداشتی درمانی درهر جامعه راتامین می نماید، بطوری که کلیه فعالیتهای مراکز بهداشتی، درمانی بصورت مستندات دستی یا کامپیوتری ثبت و ضبط می شود ودر بستر اطلاعات غنی و با ارزشی در خصوص استفاده های آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی فراهم می آورد.

از مدارک پزشکی هر مرکز می توان بعنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه درمان ، ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهم دارند، جهت تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار، اساس مطالعه، بررسی و ارزشیابی، جهت کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار، بیمارستان و کارکنان مسئول ، جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی ...استفاده نمود.در علوم پزشکی ، رشته مدارک پزشکی و خدمات مرتبط طی دهه های اخیر نقش اساسی در انجام پژوهش های بالینی ایفا نموده است و در واقع مهم ترین منبع قابل استناد در این گونه پژوهش ها محسوب می شود . بعلاوه پایه اولیه ایجاد بانک های اطلاعات علمی پزشکی هر کشور را مدارک پزشکی و علمی نمودن نحوه تدوین ، نگهداری و مکانیزم استفاده از مدارک پزشکی در سطح ملی را تشکیل می دهد.
 

خلاصه شرح وظائف و فعالیتهای واحد آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان

 1. جمع آوری آمار فعالیت و مراجعین بیمارستانهای شهرستان  و تجزیه و تحلیل آمارها (آمار اورژانس بیمارستانی، مرگ و میر بیمارستانی،فعالیت بیمارستانها ، آمار زایمان طبیعی و سزارین و .... )
 2. جمع آوری و به روز نمودن آمار و اطلاعات تسهیلا ت بهداشتی درمانی شامل بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز توانبخشی، دندانپزشکی ، رادیولوژی ها، آزمایشگاهها و ....
 3. ارائه آمار و اطلاعات جهت سالنامه آماری دانشگاه
 4. تهیه آمارهای مقایسه ای سه ماهه،شش ماهه و سالیانه
 5. پاسخگویی به آمار و اطلاعات درخواستی از سوی وزارت متبوع، مسئولان دانشگاه
 6. پاسخگویی به آمار و اطلاعات درخواستی از سوی مراجع خارج از سازمان مانند استانداری، فرمانداری و سایر ارگانهای متقاضی
 7. تکمیل آمار و اطلاعات و محاسبه شاخصهای مورد نیاز هیات امناء و مدیریت بودجه
 8. پیگیری و جمع آوری شاخصهای اورژانس کشوری و آموزش و راهنمایی بیمارستانها در تهیه شاخصهای اورژانس
 9. آموزش و هماهنگی در تکمیل اطلاعات سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی (آواب) و بررسی اطلاعات وارد شده به سامانه
 10.   طراحی و استا ندارد نمودن اوراق مورد نیاز مدارک پزشکی
 11.  همکاری و شرکت در طرحهای مختلف تحقیقاتی و آماری ارجاعی از معاونت پژوهشی دانشگاه در جهت آمارگیری و امور مربوط به مدارک پزشکی
 12. تهیه دستور العمل در خصوص تکمیل و استفاده از اوراق مدارک پزشکی و بخشهای پذیرش و مدارک پزشکی
 13. تقسیم و تامین نیروهای طرحی مورد نیاز بخشهای پذیرش و مدارک پزشکی و تقسیم نیروهای طرحی رشته های مدارک پزشکی
 14. برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کارکنان مدارک پزشکی و رابطین آماری بیمارستانها
 15. اعتبار بخشی و ارزشیابی بخشهای مدارک پزشکی بیمارستانهای شهرستان همراه با گروه اعتبار بخشی اداره نظارت و ارزشیابی
 16. برگزاری کارگاههای آموزشی برای پرسنل رده های مختلف واحدهای تحت پوشش
 17.  انجام سایر امور محوله بر حسب شرایط

  

کلید واژه ها: واحد آمار امار و سطح بندی

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۰