آرشیو اخبار

تاکنون گزارشی از آبله ی میمونی در کشور ثبت نشده است / موردی از تب کریمه کنگو در استان مرکزی نداشته ایم

تاکنون گزارشی از آبله ی میمونی در کشور ثبت نشده است / موردی از تب کریمه کنگو در استان مرکزی نداشته ایم

رییس گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تب کریمه کنگو در استان های شرقی مشاهد شده، اما تاکنون در استان موردی از آبله میمون و تب کریمه کنگو به ثبت نرسیده است.

ادامه مطلب
افزایش کیفیت خدمات پرستاری با اجرای طرح تعرفه گذاری این خدمات

افزایش کیفیت خدمات پرستاری با اجرای طرح تعرفه گذاری این خدمات

رییس اقتصاد درمان و تدوین استاندارد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: دلیل اجرای این امر و تعرفه گذاری پرستاری طبق مفاد قانون برنامه ششم افزایش کیفیت خدمات به بیماران و تعیین هویت مستقل به سیستم پرستاری است.

ادامه مطلب