مرکز بهداشت

تعداد بازدید:۱۶۹۱۲
این مرکز وظیفه اصلی هدایت، نظارت و پشتیبانی واحدهای بهداشتی درمانی تابعه «مرکز بهداشتی درمانی شهری – مرکز بهداشتی درمانی روستائی – پایگاه بهداشتی - خانه بهداشت» را به عهده دارد.
 
وظایف مرکز بهداشت شهرستان  :
oجمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی و تهیه گزارش
oشناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و پیگیری حل آنها
oبررسی و شناخت بیماری های بومی و همه گیری ها
oتهیه و ابـلاغ راهـکارهـای اجـرایی لازم بـرای اجـرای بـرنـامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه
oطراحی برنامه های بهداشتی متناسب با شرایط محـلـی برای حل بیماری های بومی و اپیدمی ها
oبـرنـامـه ریزی گـسـتـرش و راه انـدازی واحـدهـای بـهداشتی متناسب با دسترسی سهل جامعه به خدمات بهداشتی
oتدارک و پشتیبانی فنی، اداری و مالی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی
oانــجــام آزمــایش هــای بــهــداشـتـی بـرای کنـتـرل کار آزمـایشگاه های مراکز بهداشتی درمانی تابعه و تشخیص های آزمایشگاهی
oنظارت بر نحوه خدمات آزمایشگاهی، خدمات دندانپزشکی، خدمات پزشکی و ... در واحد های تابعه
oارزشیابی منظم خدمات ارائه شده در واحدها
oجمع آوری و بررسی گزارش فعالیت واحد های تابعه و گزارش به مسئولین
oپیگیری و جلب مشارکت مردم در بهبود خدمات، خودیاری و ...

معرفی واحدهای عرضه خدمات در شهرها
آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در مراکز بهداشتی درمانی شهری
مرکز بهداشتی درمانی شهری :
این واحد بر حسب تراکم جمعیت یک یا چند پایگاه بهداشت شهری حدود 60000 نفر جمعیت را تحت پوشش خواهد داشت و ضمن پذیرش بیماران معرفی شده از سوی پایگاه های بهداشتی، بیمارانی را که مستقیماً به مرکز مراجعه می کنند نیز می پذیرند.
کارکنان شاغل در این مراکز را معمولاً 2 نفر پزشک (یک نفر برای نظارت بر عملکرد پایگاه های بهداشتی و یک نفر برای ویزیت بیماران مراجعه کننده به مرکز )، یک نفر دندانپزشک – دو نفر بهیار – یک نفر کاردان علوم آزمایشگاهـی و در بـعضـی مـراکز کاردان رادیولـوژی تـشکیل مـی دهـند که همگی به ارائه خدمات درمانی می پردازند.

وظایف این مراکز به شرح ذیل میباشد:
oجمع آوری اطلاعات و آمار از واحدهای تحت پوشش ضمن آموزش رابطان برای جمع آوری اطلاعات بهداشتی
oکنترل و اجرای برنامه ها در پایگاه ها
oشرکت در فعالیت های آموزشی
oانجام آزمایشات پاراکلینیکی برای زنان باردار و بیماران
oکمک به زنان و کودکان نیازمند مراقبت های ویژه معرفی شده از پایگاه های بهداشتی
oبازدید از مدرسه ها  و سنجش سلامت دانش آموزن توسط پزشک
oپذیرش بیماران و در صورت لزوم ارجاع آنها به بیمارستان
oارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در جمعیت تحت پوشش
oانجام بررسی های ضروری برای شناخت بیماری های بومی منطقه و ...
oارائه خدمات کمک های اولیه، انجام تزریقات و پانسمان و ...
oارائه خدمات رادیولوژی « در صورت وجود واحد رادیولوژی فعال در مرکز»
تبصره :
مرکز بهداشتی درمانی شهری ممکن است بخش هایی از روستاها یا خانه های بهداشت را نیز تحت پوشش داشته باشد که به عنوان مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی علاوه بر وظایف فوق اقدامات ذیل را به عهده خواهد داشت:
oنظارت بر عملکرد خانه های بهداشت و جمع آوری اطلاعات آنها
oاعزام تیم سیار به مناطق روستایی
oویزیت بیماران در خانه بهداشت توسط پزشک

آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در پایگاه بهداشت شهری
پایگاه بهداشت شهری :
اولین واحد ارائه خدمات به جمعیت شهری در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور است و بطور متوسط جمعیتی حدود 12000 نفر را پوشش می دهد
نیروی انسانی بهداشتی در مانی واحد شامل :
oیک نـفر ماما جهت انجام مشاوره فرزند آوری و جوانی جمعیت – تهیه پاپ اسمیر و مراقبت های ویژه
 
oسه نفر کاردان بهداشت خانواده برای ارائه خدمات بهداشت مادر و کودک و بهداشت مدارس
oیک نفر کاردان بهداشتی مرد « برای ارائه خدمات بهداشت و محیط و حرفه ای » و ... می باشند
oمشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی

وظایف پایگاهها به شرح زیر می‌باشد :
oجمع آوری آمار و اطلاعات حیاتی و بهداشتی منطقه و جمعیت تحت پوشش
oتشکیل گروهای داوطلب و شوراهای بهداشت
oآموزش بهداشت جامعه در زمینه های گوناگون
oمراقبت از زنان باردار
oمراقبت از کودکان صفر تا 6 سال
oمشاوره فرزندآوری و جوانی جمعیت
oتهیه پاپ اسمیر
oمراقبت از بهداشت دانش آموزان و نوجوانان
oبهداشت محیط و مدارس
oآموزش بهداشت دهان و دندان به زنان باردار و شیرده و دانش آموزان
oآموزش تغذیه صحیح و استفاده درست از منابع غذایی در دسترس
oایمن سازی
oمراقبت از بهداشت کارگران منطقه
oبهداشت محیط کارگاهها
oبهداشت محیط مکان های عمومی
oبهداشت مراکز تهیه و توضیع مواد غذایی
oمشارکت در آموزش دانشجویان
oمشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی
آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۴۰۲