اسفند ماه

  • بازدیدهای بهداشتی از اماکن عمومی  1428 مورد
  • تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 4152 مورد
  • کلرسنجی آب آشامیدنی 3446 مورد
  • نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل 715 مورد
تعداد بازدید:۶۳