کارگزینی

تعداد بازدید:۷۱۹

شرح وظایف:

1- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس ابلاغ ها، مرخصی ها، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و بارعایت قوانین و مقررات مربوط

2- صدور احکام حقوقی پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی

3- انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارمندان 

4- برنامه ریزی در سرپرستی امور مربوط به کارگزینی 

 5- تنظیم کلیه قراردادهای پرسنل حجمی و پرکیس و پزشک خانواده 

 6- نظارت بر مرخصی کارکنان و ثبت مرخصی

 7- پیش نویس ونظارت بر تایپ نامه های اداری 

 8- ارزشیابی کارکنان پرسنل رسمی و پیمانی

 9- هماهنگی های لازم جهت برگزاری دوره های آموزش پرسنل رسمی و پیمانی

10- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای مربوط به امور استخدام، ترفیع و بازنشستگی افراد

 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷