حراست

تعداد بازدید:۱۲۲۲
  

نام و نام خانوادگی: محمود یوسفی فشکی

رشته تحصیلی:روانشناسی

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 08633724307

شماره تماس داخلی: 102

آدرس:فراهان-فرمهین-بلوارشهید فهمیده-شبکه بهداشت شهرستان فراهان

شرح وظایف :

1- نظارت بر حفاظت پرسنلی ، فیزیکی ، اسناد و  IT.

2-ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرائی شبکه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت شهرستان فراهان حراست