امورمالی

تعداد بازدید:۲۵۷۹

امور مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان متشکل از واحدهای درآمد، رسیدگی، دفترداری، دریافت و پرداخت ،اعتبارات و اداره اموال میباشد که این مجموعه زیر نظر آقای مصطفی مرادی به عنوان مسئول امور مالی شبکه مشغول به انجام فعالیت میباشند .

معرفی و شرح وظایف پرسنل:

شرح وظایف مسئول امور مالی :

1- هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شبکه در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب

2- کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری .

3- شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه

4- رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قانون و مقررات مالی

5- مطالعه قوانین بودجه و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها.

6- پیگیری و وصول وجوه اعتبارات اعم از جاری , طرحهای عمرانی , اختصاصی

7- پیگیری تسویه حسابهای تنخواه گردانها در پایان دوره مالی یا در سایر مقاطع اعلام شده از سوی مدیر مالی

8- برقراری ارتباط با ذیحساب دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چک های صادره

9- برقراری ارتباط با کارپرداز مرکز جهت ایجاد هماهنگی لازم

10- تهیه و تنظیم فرم های مورد نیاز واحد های مالی

11- تهیه و تنظیم گزارشهای مالی

واحد درآمد:

-آقای :حسین اکبری

-شرح وظایف:

1- سرکشی و نظارت بر کار متصدیان پذیرش درمانگاههای تابعه و جمع آوری و ارسال درآمد اختصاصی و فرم های مربوطه به استان و پیگیری درآمد بیمه ای

واحد رسیدگی :

-آقای ناصر معینیان

-شرح وظایف:

1- رسیدگی و کنترل اسناد مالی و ثبت حسابداری تعهدی

2- تهیه کلیه ضمائم لازم جهت صدور سند نظیر گزارش کار ،مجوزهای پرداخت و گزارش تأییدکار

3- رسیدگی به رفع اشکالات اسناد حسابداری

4- انجام امور حسابداری انبار.

5- محرمانه تلقی نمودن اطلاعاتی که در طول رسیدگی باآن برخورد میشود .

واحد دفترداری :

-آقای رضا تلخابی

-شرح وظایف:

1- صدور کلیه اسناد پرداختی حسابداری

2- صدور چک اعم از چک های حقوقی ،پرداختی و غیره ..

3- پیگیری امور مربوط به ارسال چک های بدهی مالیاتی ،کسورات ،غیبت ،تأخیر و غیره

4- تهیه و تنظیم کارت پیمان جهت کلیه قراردادها

5- تهیه و تنظیم صورتهای مغـایرت مربوط به حسابهای فی مابین با سایر شرکتها یا پیمانکاران و سایر افراد طرف حساب با شبکه و اقـدام جهت رفع مغایرت آنها

6- کنتـرل وتطبیق هرنوع پرداخت ، با سوابق قبلی (مانده بدهی یا بستانکاری قبلی ).

7- کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه ازموجودی بانکها و کلیه دریافت و پرداختها .

8- بررسی و کنترل صحت متن چک های صادره با درخواست چک و مستندات پیوست و رعایت کلیه موارد ایمنی لازم در متن چک.

9- محاسبه و کنترل کارمزدهای بانکی بمنظور اطمینان از صحت محاسبه آن و صدور اسناد حسابداری مربوطه

10- نگهداری و کنترل حسابهای بانکی مرکز .

10- رفع مغایرات بانکی .

واحد دریافت و پرداخت :

-آقای مسعود کاربین آشتیانی

-شرح وظایف:

1-تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان اعم از رسمی ،پیمانی ، قراردادی و ... و چاپ اسناد مربوط

2- تهیه سیاهه حقوقی کارکنان

3- محاسبه و تهیه فهرست مربوط به تأمین اجتماعی و خدمات درمانی کارکنان

4- تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان

5- تهیه و تنظیم صورت حسابهای کسور مالیاتی

6- تهیه و تنظیم فیش حقوقی ماهیانه کارکنان و انجام کلیه امور مربوط

7- انجام کلیه امور مربوط به حقوق بازنشستگان

8- تحویل چک های صادر شده به همراه مدارک مربوطه به شعب سازمان تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی و ... در مهلت قانونی مقرر.

اعتبارات :

-آقای ناصر معینیان

-شرح وظایف:

1- کنترل تخصیص دریافتی و نظارت بر پرداخت هزینه ها طبق اعتبارات دریافتی

2- کنترل مانده اعتبارات و پیش پرداختها و صورت حسابهای سنوات قبل

3- انجام کلیه امور مربوط به تأمین اعتبار درخواستهای خرید کالا

4- انجام سایر امور ارجاعی

اداره اموال :

-آقای رضا تلخابی

-شرح وظایف:

1- کنترل و نظارت و پیگیری کلیه اموال مرکز و واحدهای تابعه

2- شناسایی و صورت برداری ونگهداری وطبقه بندی کلیه اموال منقول وغیرمنقول شبکه ونصب برچسب شماره اموال ازطریق جمعداری اموال وثبت در سیستم نظام نوین مالی .

شماره تماس : 08633724307

داخلی 116

کلید واژه ها: مرکز بهداشت شهرستان فراهان