بایگانی

تعداد بازدید:۱۱۴۷

نظارت بر درمان

وظایف و مسوولیت های واحد نظارت بر درمان:

 

1-     - بازدید و نظارت بر عملکرد مراکز تشخیصی ودرمانی سطح شهرستان اعم از مطب های خصوصی ، دفاتر کار و موسسات پزشکی

2-    -  نظارت و کنترل مجوزهای قانونی اشتغال در مراکز تشخیصی و درمانی

3-     - نظارت بر حسن اجرای قوانین وایین نامه ها در کلیه مراکز فوق وانجام اقدامات تشخیصی ودرمانی در حیطه اختیارات مجاز

4-    -  نیاز سنجی ونظارت بر احداث هرگونه موسسه پزشکی

5-    -  کنترل بکارگیری نیروهای شاغل در مراکز درمانی و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوزهای قانونی لازم

6-     - بررسی ورسیدگی به شکایات ،پاسخ واعلام نظر کارشناسی

7-    -  نظارت براجرای تعرفه های مصوب

8-    -   کشف فعالیتهای غیر مجاز درمانی که توسط شاغلان حرف پزشکی یا افراد فاقد صلاحیت صورت می گیردو برخورد قانونی با این فعالیت ها و تعطیلی مراکز غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذی صلاح

9-     - تعامل وهماهنگی با سایر سازمانها وادارات از جمله سازمان نظام پزشکی ، دادسرا،سازمانهای بیمه گر ،تعزیرات حکومتی و... جهت رسیدگی به جرائم پزشکی