مطالب مرتبط با کلید واژه

شهرستان فراهان


معرفی شهرستان

معرفی شهرستان

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

ریاست

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

مدیریت

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

بهداشت خانواده

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...


بازدید های نوروزی رئیس مرکز بهداشت شهرستان فراهان

بازدید های نوروزی رئیس مرکز بهداشت شهرستان فراهان

در این بازدید ها رئیس مرکز بهداشت با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت فرمهین ، فشک و غیاث آبادضمن تبریک فرارسیدن سال نو و تشکر از خدمات انجام شده توسط همکاران از نزدیک روند خدمت رسانی به مراجعین را مورد بررسی قرار داد.

ادامه مطلب