مطالب مرتبط با کلید واژه

عفونی


عفونی

بخش عفونی در طبقه همکف بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 16 تخت می باشد پزشک بخش:متخصص عفونی می باشد پرسنل درمان :کارشناس پرستاری         تلفن تماس :08637222120-4     داخلی :104