مطالب مرتبط با کلید واژه

تعرفه


تعرفه های خدمات

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1402به شرح ذیل می باشد: (ویزیت پزشکان در بخش سرپای و دولتی) 1- ویزیت پزشکان  عمومی 303000 ریال 2- ویزیت پزشکان متخصص 640900 ریال