اموردارویی

تعداد بازدید:۱۴۴۳


نام نام خانوادگی: اقای وحید عاشوری         سمت: مسئول انبار دارویی،
شرح وظایف:
1-    مسئولیت امور داروئی شبکه-انبار داروئی
الف-خرید وتوزیع و نظارت بر داروهای طرح پزشک خانواده (بهبر)
ب-خرید و توزیع و نظارت بر داروخانه های خانه های بهداشت تحت پوشش و تابعه
ج-خرید و توزیع داروهای مورد نیاز واحدهای تحت پوشش از قبیل واحدهای دندانپزشکی-بهداشت مدارس –آزمایشگاه بیماریها- بهداشت روان –بهداشت محیط
د-خرید داروهای مورد نیاز طرح هجرت و توزیع جهت تیم های سیاری
ه-خرید و توزیع و نظارت بر داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان امام علی (ع)
-صدور حواله- رسید انبار- صدور سندهای داروئی خریداری شده
-صدور فاکتور داروهای تحویلی به مراکزو خانه های بهداشت تابعه
-نظارت برامور داروخانه های خصوصی سطح شهرستان
-نظارت بر داروخانه بیمارستان امام علی(ع) و مراکز تحت پوشش
-رسیدگی نسخ داروئی بیمه روستائی بهبر
-نگهداری داروهای مکشوفه توسط نیروی انتظامی
-تهیه داروهای مخدر از معاونت غذا ودارو جهت بیمارستان امام علی (ع)
-ثبت و نظارت بر داروهای مخدر مصرفی در بیمارستان امام علی(ع)
-برگزاری باز آموزی امور داروئی جهت بهورزان
-پایش و نظارت مستمر داروخانه ها و خانه های تحت پوشش

شماره تماس:

 08635452080-3تلفن گویا

کلید واژه ها: نظارت داروهای خرید خرید توزیع بهداشت داروئی ع علی ع امام علی ع بیمارستان امام علی ع

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱