پرسش‌های متداول


نحوه درخواست کارت دانشجویی المثنی به چه صورت است؟

دانشجو در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی باید ابتدا به مدیریت آموزش مراجعه و درخواست کارت المثنی داده و مبلغ 100000 ریال (ده هزار تومان) به شماره حساب سیبا 2177865307007بانک ملی  به نام آموزش واریز نماید.

نحوه درخواست مرخصی تحصیلی چگونه است؟

درمقطع پزشکی دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش پزشکی حداکثر2 نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب و در هر یک از مراحل کارآموزی و کارورزی حداکثر تا سقف 6 ماه متوالی با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی حداکثر 1 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

حوه درخواست تغییر رشته و نیز انتقال چگونه است؟

دانشجوی متقاضی انتقال یا  تغییر رشته باید درخواست خود را همراه با مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. جهت کسب اطلاعات کامل می توانید از قسمت قوانین و آیین نامه های آموزشی ،آیین نامه آموزشی مقطع تحصیلی  مورد نظر خود را مطالعه نمایید.

دانشجو تا چه زمانی می تواند اعتراض به نمره خود را ثبت نماید؟  

دانشجو پس از ثبت موقت نمره توسط استاد فقط تا 48 ساعت فرصت دارد اعتراض به نمره خود را ثبت نماید.

نحوه اصلاح مشخصات دانشجو در سیستم مدیریت آموزش پس از تغییر مشخصات به چه صورت است؟

دانشجویانی که نام و نام خانوادگی آنها با لیست ارسالی از سازمان سنجش مغایرت دارد لازم است مدارک قانونی خود را شامل صفحات اول و سوم شناسنامه و یک سری کپی از آنها را جهت بررسی به آموزش دانشگاه تحویل دهند.

مراحل میهمانی دستیاران به چه صورت است؟

ارائه درخواست میهمانی بانضمام مستندات توسط دستیار به گروه آموزشی مربوطه .

بررسی درخواست توسط مدیر محترم گروه یا مدیر محترم برنامه دستیاری گروه و یا طرح در شورای آموزشی گروه جهت تصمیم گیری .

در صورت موافقت گروه ، ارسال درخواست ( تاریخ شروع وپایان میهمانی وچرخش بخش مشخص گردد ) و مستندات دستیار به دانشکده پزشکی جهت طرح در شورای بالینی و دستیاری دانشکده پزشکی .

پس از موافقت شورای بالینی و دستیاری دانشکده پزشکی ارسال درخواست ومستندات دستیار به معاونت آموزش وتحقیقات دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی معاونت آموزش وتحقیقات .

در صورت تایید میهمانی توسط شورای آموزشی دانشگاه ، مکاتبه با دانشگاه مقصد .

نحوه حذف و اضافه دروس در زمان مقرر به چه صورت است ؟

 دانشجویان در حذف و اضافه می توانند 2 درس را حذف کنند و علاوه بر آن نیز می توانند 2 درس را اخذ نمایند. همچنین می توانند گروه درس را تغییر گروه دهند. تغییر گروه درس از سهمیه حذف و اضافه نمی کاهد به شرط اینکه گزینه تغییر گروه را انتخاب نمایند.
درسی که در حذف و اضافه اخذ یا حذف گردد به هیچ عنوان قابل تغییر و بازگشت نمی باشد پس نهایت دقت را بفرمایید.

کلیه دانشجویانی که به هر دلیل تخلفی در انتخاب واحد آنها صورت گرفته از قبیل عدم رعایت پیشنیازی و یا مشروطی هایی که بیشتر از 14 واحد اخذ نموده اند ملزم به تصحیح انتخاب واحد در مرحله حذف و اضافه می باشند در غیر اینصورت عواقب آموزشی و خسارت ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

دانشجویان در اخذ و حذف خود نهایت دقت را بفرمائید. درسی که در حذف و اضافه اخذ یا حذف گردد به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.

نحوه درخواست انصراف از تحصیل چگونه است؟

دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید. در این صورت دانشجو مجاز است فقط برای یکبار حداکثر تا 1 ماه قبل از پایان همان نیمسال، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.

قانون حذف نمرات مردوودی به چه صورت است؟


با عنایت به مصوبه بیست وهفتمین جلسه شورای معین شورای عالیبرنامه ریزیی علوم پزشکی مورخ 12/2/88 درخصوص حذف نمره مردودی .دانشجویی که در درسی نمره مردود کسب میکند در صورتیکه در مرحله بعد نمره 16 یا بالاتر اخذ نماید نمره مردودی قبلی وی حذف میگردد.