وظایف کارشناس واحد میهمانی

1- ارسال فرم میهمانی برای دانشجویان متقاضی میهمانی این دانشگاه به سایر دانشگاه‌ها و انجام مکاتبات مربوطه و پیگیری وصول نمرات این دانشجویان.

2- بررسی فرم های میهمانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که به  این دانشگاه ارسال می‌گردد و انجام مکاتبات لازم و پیگیری وصول شهریه و ارسال کارنامه تحصیلی این دانشجویان به دانشگاه‌های مبدأ.

3- مکاتبات پذیرش دانشجویان میهمان دوره تکمیلی پزشکی و دندانپزشکی از سایر کشورها با و وزارت متبوع و پیگیری وصول شهریه.

4- عقد قرارداد با دانشگاه‌های آزاد جهت استفاده از فیلدهای آموزشی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، همچنین پذیرش دانشجویان معرفی شده در قالب قراردادو پیگیری وصول شهریه ارسال کارنامه تحصیلی این دانشجویان به دانشگاه‌های مبدأ.

5-  صدور گواهی معدل به دانشجویان متقاضی برای سازمان‌های خارج از دانشگاه.

6- انجام امور و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان جهت برخورداری از تسهیلات آموزشی (جهت حذف شورای معین وحذف ستاد شاهد)

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷