کمیته توانمند سازی اساتید

 

 

اعضاء کمیته توانمند سازی اساتید دفتر توسعه آموزش EDO

دکتر احمدرضا عابدی

دکتری تخصصی پرستاری

آقای کورش رضایی 

کارشناس ارشد پرستاری

آقای هادی جعفری منش

کارشناس ارشد پرستاری

کلید واژه ها: کمیته توانمند سازی اساتیددفتر توسعه آموزشدانشکده پرستاری اراک

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۷۳