فرایندها و فلوچارت ها

فرآیند انتقال به سایر دانشگاهها از دانشکده پرستاری اراک

فرآیند انصراف از تحصیل در دانشکده پرستاری اراک

فرآیند تغییر رشته و تغییر رشته توام با انتقال در دانشکده پرستاری اراک

فرآیند مرخصی تحصیلی و استعلاجی در دانشکده پرستاری اراک

فرآیند میهمانی به سایر دانشگاهها از دانشکده پرستاری اراک

فرآیند فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری اراک

 

فلوچارت ها

فلوچارت فرآیند انتقال دانشجویان دانشکده پرستاری اراک به سایر دانشگاهها

فلوچارت فرآیند انصراف از تحصیل دانشجویان دانشکده پرستاری اراک

فلوچارت فرآیند تغییر رشته و تغییر رشته توام با انتقال در دانشکده پرستاری اراک

فلوچارت فرآیند مرخصی تحصیلی و استعلاجی در دانشکده پرستاری اراک

فلوچارت فرآیند میهمانی دانشجویان دانشکده پرستاری اراک به سایر دانشگاهها

فلوچارت فرآیند فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری اراک

 

 

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۲۴