گروه دندانپزشکی کودکان

تعداد بازدید:۴۶۲۸
گروه دندانپزشکی کودکان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

رزومه

1

دکتر حمید سرلک

مدیر گروه دندانپزشکی کودکان

هیئت علمی دندانپزشکی کودکان

CV

2

دکتر یاسمین شیخ حسنی

هیئت علمی دندانپزشکی کودکان

معاون آموزش دانشکده دندانپزشکی

مدیر مرکز مطالعه و آموزش پزشکی

CV

3

دکتر فرناز قربانی

هیئت علمی دندانپزشکی کودکان

CV

 

کلید واژه ها: دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دکتر حمید سرلک دکتر یاسمین شیخ حسنی دکتر فرناز قربانی

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۲