گروه دندانپزشکی کودکان

تعداد بازدید:۴۹۶۲
گروه دندانپزشکی کودکان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رزومه

1

دکتر حمید سرلک

هیئت علمی گروه دندانپزشکی کودکان

مدیر گروه دندانپزشکی کودکان

CV

2

دکتر یاسمین شیخ حسنی

هیئت علمی گروه دندانپزشکی کودکان

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

CV

3

دکتر فرناز قربانی

هیئت علمی گروه دندانپزشکی کودکان

CV

4

دکتر صبا جعفری

هیئت علمی گروه دندانپزشکی کودکان

CV

 

کلید واژه ها: دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دکتر حمید سرلک دکتر یاسمین شیخ حسنی دکتر فرناز قربانی دکتر صبا جعفری

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳