گزارش عملکرد کتابخانه

تعداد بازدید:۳۷۹

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده دندانپزشکی در  سال 1398 به شرح ذیل اعلام می گردد: 

1- خرید و نصب قفل امانت در اردیبهشت 98 به همت کتابخانه مرکزی دانشگاه و ثبت تمامی مدارک امانت داده شده در نرم افزار کتابخانه

2- خرید و ثبت 225 نسخه کتاب فارسی  سال 1398

3- خرید و ثبت 60 نسخه کتاب لاتین   سال 1398

4- دریافت و ثبت 48 نسخه پایان نامه دانشجویان دندانپزشکی در نرم افزار کتابخانه 

5- وجین منابع کتابخانه در تابستان 1398

6- تنظیم و بازسازی پورتال کتابخانه دانشکده مطابق چک لیست معاونت تحقیقات وزرات بهداشت 

وضعیت امانت:

آمار امانت و بازگشت سال 1398

ن‍وع‌ م‍درک‌

ت‍ع‍داد ام‍ان‍ت‌

ت‍ع‍داد ب‍ازگ‍ش‍ت‌

ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌

2384

1918

ک‍ت‍اب‌ لات‍ی‍ن‌

54

49

 

 

کلید واژه ها: گزارش عملکرد گزارش امانت

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۳۹۹