معاونت فرهنگی دانشجویی

تعداد بازدید:۶۴۲

نام و نام خانوادگی: شهناز رشنوادی
مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت امور فرهنگی
 کارشناس فرهنگی و فوق برنامه

 

شرح وظایف:

مدیریت و پیگیری برنامه های فرهنگی تشکل بسیج دانشجویی و کارشناس فرهنگی بسیج
مدیریت و پیگیری امورات مربوط به جشنواره بین المللی سیمرغ و کارشناس جشنواره سیمرغ
پیگیری کارهای حوزه حجاب و عفاف – انطباق – و امر به معروف و نهی از منکر مربوط به دانشکده دندانپزشکی
انجام کارهای اداری محوله طبق دستور معاونت و مدیریت فرهنگی بر حسب لزوم

 

 

کلید واژه ها: امور فرهنگی بسیج دانشجویی دانشکده دندانپزشکی شهناز رشنوادی

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰