مطالب مرتبط با کلید واژه

سونوگرافی


معرفی نرم افزار MODALITY WORKLIST

نرم افزار Modality Worklist می تواند با هر RIS یا PACS منطبق با استاندارد DICOM Modality Work List ارتباط برقرار کند که می تواند اطلاعاتی از قبیل اساس نام بیمار ، شناسه بیمار ، شناسه پذیرش ، تاریخ تولد ، تاریخ تصویربرداری ، پزشک ارجاع دهنده و حتی سرویس شارژ شده برای بیمار به دستگاه یا پکس ارسال کند .

ادامه مطلب