معرفی مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

تعداد بازدید:۵۰۴۰

آقای حسن مداحی

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع

مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

سابقۀ خدمت: 24 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، معاونت توسعه مدیریت و منابع

شمارۀ تلفن مستقیم: 33137400-086

شمارۀ نمابر: 33130352-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2240

 

 

آقای مسعود عبدالرضایی

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع

مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان انگلیسی

سابقۀ خدمت: 13 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، معاونت توسعه مدیریت و منابع

شمارۀ تلفن مستقیم: 33137400-086

شمارۀ نمابر: 33130352-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2240

کلید واژه ها: حسن مداحی مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع مسعود عبدالرضایی شمارۀ تلفن داخلی شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ نمابر شمارۀ تلفن مستقیم آدرس محل کار سابقۀ خدمت مدرک تحصیلی