مطالب مرتبط با کلید واژه

مدرک تحصیلی


معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع

آقای دکتر عباس ملاطائفه سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیماری‌های کودکان سابقۀ خدمت: 12 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، معاونت توسعه مدیریت و منابع شمارۀ تلفن مستقیم: 33137400-086 شمارۀ نمابر: 33130352-086 شمارۀ ...

معرفی مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

آقای حسن مداحی مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی سابقۀ خدمت: 24 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، معاونت توسعه مدیریت و منابع شمارۀ تلفن مستقیم: 33137400-086 شمارۀ نمابر: 33130352-086 شمارۀ مرکز ...

معرفی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

آقای وهب حبیب‌پور مدیر توسعه سازمان و تحول اداری مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 16 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعۀ سازمان و تحول اداری شمارۀ تلفن مستقیم: 33130130-086 شمارۀ مرکز تلفن: ...

معرفی مدیر منابع انسانی

آقای مصطفی زمانی مدیر منابع انسانی مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 20 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ سوم، مدیریت منابع انسانی شمارۀ تلفن مستقیم: 33133884-086 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2231

معرفی مدیر برنامه‌ریزی بودجه و پایش عملکرد

آقای فرشید خازنچین مدیر برنامه‌ریزی بودجه و پایش عملکرد مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت مالی سابقۀ خدمت: 13 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت برنامه‌ریزی بودجه و پایش عملکرد شمارۀ تلفن مستقیم: 33136473-086 شمارۀ مرکز ...

معرفی مدیر امور مالی

آقای محسن جیریایی‌شراهی مدیر امور مالی مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 16 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ سوم، مدیریت امور مالی شمارۀ تلفن مستقیم: 33136071-086 شمارۀ نمابر: 33121743-086 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2290

معرفی مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

آقای محسن محمدی مدیر امور پشتیبانی و رفاهی مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 30 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ سوم، مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی شمارۀ تلفن مستقیم: 33133884-086 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن ...

معرفی مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

آقای محسن جاویدان  مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی عمران گرایش راه و ساختمان سابقۀ خدمت: 18 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر ...