آرشیو اخبار

فراخوان جذب عضو هیئت علمی طرح تعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی اراک

فراخوان جذب عضو هیئت علمی طرح تعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی اراک

فراخوان جذب عضو هیات علمی طرح تعهد خدمت در رشته های فارماکولوژی،آمار زیستی،زیست فناوری پزشکی،هوشبری یا مراقبت های ویژه یا داخلی جراحی،فیزیک پزشکی یا تصویربرداری پزشکی،مامایی یا بهداشت باروری،آناتومی پزشکی،آموزش پزشکی،پاتولوژی و زبان انگلیسی

ادامه مطلب