شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۳۳۸

 

                                                   

 

معاونت آموزشی دانشگاه انجام و نظارت کلیه امور مرتبط با آموزش دانشگاه را عهده دار می باشد که عمده ترین وظایف بشرح ذیل می باشد:


شرح وظایف و مسئولیتهای معاونت آموزشی


  اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه

  مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط
  نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی از طریق دفتر نظارت و سنجش دانشگاه
  تدوین و پیشنهاد اصول اجرائی امور آموزشی
  نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته
  تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه
  برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط
  نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه
  ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی و اعضای هیأت علمی
   اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی
   تعیین و پیشنهاد شرایط ورود دانشجویان به دانشگاه
   انجام بررسیهای لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های درسی و تطبیق برنامه ها به نیازهای علمی پزشکی و اقتصادی
   تهیه پیشنهاد آئین نامه های لازم جهت امتحانات و پیشرفت کارهای آموزشی دانشگاه
   برقراری ارتباط با سایر مؤسسات در داخل یا خارج از کشور به منظور انجام مبادلات علمی
 
حوزه معاونت امور پژوهشی دانشگاه:
مأموریت اصلی
حوزه امور پژوهشی دانشگاه مأموریت دارد محققین دانشگاه، اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی را برای انجام طرح های پژوهشی مورد حمایت قرار دهد. طرح های پژوهشی مورد نظر ممکن است در قالب های گوناگون طرح های آزاد، طرح های پایان نامه ای، طر حهای ارتباط با صنعت و یا قال بهایی دیگر مورد حمایت قرار گیرند.
طرح های اجرا شده معمولاً یکی از سه هدف زیر را دنبال می کنند

 

 تولید علم و گسترش مرزهای دانش (طرح های بنیادی

 بهبود کیفیت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها؛ بهبود کیفیت ارائه خدمات؛ ارتقای شاخص ها و پارامترهای مربوط به حوزه مأموریت دانشگاه ( طرح های کاربردی

  دستیابی همزمان به هر دو هدف 1 و 2 (طرح های بنیادی کاربردی

  هدایت نمودن طرحها، مبنای زیر ساختی دارد و پس از اجرای سازه توسعه تحقق پیدا می کند. در این راستا حوزه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه باید برای ارتقاء کیفی و کمی تحقیقات و هدفمند نمودن پژوهش در دانشگاه و حمایت از محققین تلاش نماید. همچنین باید برای توسعه استفاده از نتایج تحقیقات کاربردی در حل مشکلات و افزایش آگاهی جامعه از ضرورت تحقیقات در نظام سلامت جهت ارتقاء سلامت آنها فعالیت نماید.

شرح وظایف:

  برگزاری منظم جلسات »شورای پژوهشی دانشگاه« و فعالیت به عنوان دبیرخانه این شورا

  برگزاری منظم جلسات » کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی دانشگاه « و فعالیت به عنوان دبیرخانه این شورا

  دریافت پروپوزال طرح های تحقیقاتی پیشنهادی از محققین محترم و تشکیل پرونده طرح و اعلام کتبی وصول طرح به مجری

  انجام کارشناسی دقیق طر حهای تحقیقاتی پیشنهادی از جنبه های علمی، متدولوژی، اخلاق و بودجه

  ارائه پروپوزال طر حهای تحقیقاتی کارشناسی شده در شوراهای پژوهشی مورد نظر و تصویب یا رد پروپوزا ل ها

  انعقاد قرارداد با مجریان طر حهای تصویب شده و ارسال نامه های پرداخت مالی به حسابداری حوزه معاونت

  دریافت گزارش پیشرفت و گزارش نهایی طر حهای تحقیقاتی، کارشناسی دقیق گزارشات واصله و ارائه در شورای پژوهشی مربوطه

  دریافت درخواست های مرتبط با طرح های تحقیقاتی از قبیل درخواست حذف یا اضافه شدن همکار، درخواست کاهش یا افزایش بودجه مصوب طرح، درخواست تمدید مدت زمان اجرای طرح و ... . درخواست های واصله پس از کارشناسی در شورای پژوهشی مربوطه ارائه می شوند.

  نظارت ستادی بر عملکرد حوزه پژوهشی دارای تفویض اختیار تصویب طرح در داخل دانشگاه (7 دانشکده، مرکز تحقیقات، حوزه معاونت دانشگاه و شورای تخصصی حوزه مدیریت امور پژوهشی) از حوزه یاد شده، حوزه مستقیماً زیرمجموعه حوزه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه هستند. بودجه پژوهشی حوزه مذکور، به صورت کامل از جانب »مدیریت امور پژوهشی« تامین می گردد و زیر نظر این حوزه قرار دارند.

  ارزشیابی و نظارت دائمی بر عملکرد تمامی شوراهای پژوهشی دانشگاه و شرکت متناوب کارشناسان این حوزه در جلسات این شوراها، بررسی تمام مصوبات شوراها، تعامل با دبیر یا سرپرست شوراهای مذکور و ارائه راهکارها و راهنماییهای لازم به آنان.

  تدوین آیین نامه ها و شیوه نامه های اداری مالی برای فعالیت های پژوهشی دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و معاونت های دانشگاه

  بررسی نهایی پروپوزال و صدورکد تصویب برای تمام »طرح های تحقیقاتی« مصوب دانشگاه و اقدام برای تخصیص بودجه

  بررسی نهایی پروپوزال و صدورکد تصویب برای تمام »پایان نامه های دانشجویی« مصوب دانشگاه و اقدام برای تخصیص بودجه

   صدور گواهی فعالیت محققین و اعضای محترم هیات علمی در رابطه با طر حهای تحقیقاتی؛ از قبیل گواهی همکاری در اجرای طرح   تحقیقاتی، گواهی کارشناسی پروپوزال یا گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، گواهی شرکت در جلسات شوراهای پژوهشی و ... .

  ارائه مشاوره به مسئولین و کارشناسان پژوهشی کلیه دانشکده ها، مراکزتحقیقاتی و معاونت های دانشگاه در مورد مسایل علمی و فنی، اداری و مالی و ... .

  ارائه مشورت علمی و متدولوژیک به کارشناسان امور پژوهشی دانشگاه برای بررسی و کارشناسی دقیق تر پروپوزال طرح های تحقیقاتی

  برنامه ریزی برای ارتقای دانش و مهارت حرف های کارشناسان امور پژوهشی دانشگاه

  برنامه ریزی برای تعیی ن دوره ای اولویت های تحقیقاتی دانشگاه و اعلام عمومی اولویتهای استخراج شده؛ حمایت از تصویب و اجرای طر حهایی که در راستای اولویت های اعلام شده باشند.

  پیگیری سیاست تعیین گرایش (لاین) تحقیقاتی برای محققین دانشگاه؛ بدین ترتیب که برای هر یک از محققین دانشگاه، یک گرایش (لاین) تحقیقاتی که (زیرمجموعه ای از رشته تخصصی اوست) تعیین می گردد و محقق در انجام برنامه های تحقیقاتی آتی خود، موظف به رعایت گرایش مورد نظر خواهد بود.

  تلاش برای راه اندازی تشکیلات مناسب جهت پیگیری کاربردی نمودن و استفاده از نتایج طرحهای تحقیقاتی خصوصاً طرح های کاربردی

  حمایت ویژه از انجام تحقیقات بنیادی مرتبط با فناوری های نوین نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، انفورماتیک، سلول های بنیادین و نوروساینس

 

کلید واژه ها: معاونت آموزش شرح وظایف

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۴۰۰