اولویت های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۸۶۴

اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

      

حیطه آموزش مجازی

 1. طراحی و تدوین محتوای الکترونیکی برای دروس مختلف و ارزیابی اثربخشی آنها
 2. استفاده از روش‌های نوین آموزشی (نظیر شبیه سازی و مدلینگ) بر آموزش دانشجویان
 3. بررسی موانع و چالش‌های آموزش مجازی در سطح دانشگاه
 4. طراحی، ارائه و ارزشیابی مدل یادگیری الکترونیکی اثربخش در علوم پزشکی
 5. طراحی دوره‌های الکترونیکی مبتنی بر شبیه سازی، بازی ، آزمایشگاه مجازی و غیره
 6. طراحی روش‌ها و فنون تدریس مناسب در محیط یادگیری الکترونیکی
 7. طراحی، ارائه و ارزشیابی مدل‌های پشتیبانی در محیط یادگیری الکترونیکی (مدرس، دانشجو، کارکنان، مدیریت)
 8. طراحی الگوهای تعیین کیفیت در یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
 9. طراحی شیوه‌های گوناگون ارزشیابی دانشجو در محیط یادگیری الکترونیکی
 10. یادگیری الکترونیکی در توسعه آموزش مداوم و آموزش ضمن خدمت

            حیطه برنامه‌ریزی آموزشی

 1. ارزیابی میزان انطباق برنامه‌های آموزشی با اهداف آموزشی رشته و گروه
 2. بازنگری برنامه‌های درسی در مقاطع مختلف آموزش پزشکی و چگونگی بهینه‌سازی آن
 3. بررسی انگیزه‌های آموزشی در فرایند یادگیری-یاددهی (اساتید، دانشجویان و دستیاران)
 4. بررسی و آموزش بکارگیری team work در گروه‌های آموزشی

حیطه ارزشیابی آموزشی

 1. بررسی روش‌های ارزیابی عملکرد موثر (شیوه‌های ارزشیابی عملکرد)
 2. ارزیابی کارایی روش‌های نوین آموزشی در ارزیابی دستیاران، کارورزان و کارآموزان
 3. استفاده از روش‌های نوین ارزشیابی در ارزشیابی دستیاران تخصصی در راستای ارتقاء کیفیت ارزیابی‌های درونی و روایی و پایائی این آزمون
 4. پژوهش در شیوه برگزاری آزمون‌های تئوری و بالینی و نحوه توزیع نمره در این آزمون‌ها
 5. ارزیابی روش‌های تدریس موجود و تعیین نقش آن در پیشرفت تحصیلی، کارنامه تحصیلی، موفقیت در بورد، در امتحان دستیاری

 

حیطه اعضاء هیات علمی

 1. بررسی مدل‌های آموزش بالینی (روش‌های استاندارد آموزش بالینی و راهکارهای اثربخش)
 2. بررسی شیوه‌های حمایتی از اساتید برجسته در زمینه آموزش و پژوهش
 3. ارزیابی نحوه عملکرد اساتید از بعد ایفای نقش معنوی و شاخص‌های شایستگی
 4. ارزیابی نحوه عملکرد رفتاری اساتید با دانشجویان/پژوهش در زمینه روابط بین اساتید از بعد اخلاق حرفه‌ای
 5. شیوه‌های ارزشیابی اعضای هیات علمی در گروه‌های آموزشی و چگونگی استانداردسازی آن

حیطه مدیریت آموزشی و فرهنگ

 1. نقش دانش‌آموختگان و تناسب تخصص آن‌ها با نیازهای جامعه
 2. بررسی اقتصاد آموزشی و بودجه‌بندی عملیاتی در آموزش
 3. ملاک‌ها و فرایند تعیین ظرفیت پذیرش و جذب دانشجویان پزشکی و دستیاران و چگونگی بهینه‌سازی آنها
 4. بررسی لایه‌های مختلف فرهنگی حاکم بر دانشگاه (مدیریت اساتید دانشجویان)

حیطه دانشجویان و استعدادهای درخشان

 1. بررسی شیوه‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان در دانشکده‌ها و مقایسه با سایر دانشگاه‌های کشور و کشورهای دیگر
 2. بررسی برنامه‌های اجرایی اثربخش برای دانشجویان استعداد درخشان
 3. بررسی چگونگی انتخاب صحیح و معیارهای انتخاب استعدادهای درخشان

حیطه آموزش پاسخگو

 1. آسیب شناسی فعالیت‌های آموزشی (یاددهی و یادگیری) اساتید و دانشجویان
 2. تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی مبتنی بر نیازهای مهارتی مورد نیاز در محیط کار
 3. ارزیابی ساختاری محیط‌های آموزشی (فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات(
 4. بررسی تحقق اهداف آموزشی تعریف شده
 5. تناسب روش‌های آموزشی با اهداف یادگیری طراحی شده به ازای هر درس و رشته
 6. بررسی تأثیر مداخلات آموزشی در ارتقاء کیفیت آموزش
 7. بررسی موانع و چالش های اجرایی الگوهای جدید تدریس در دانشگاه
 8. نقش تسهیلات آموزشی و رفاهی دانشجویان در کیفیت آموزش
 9. نقش اساتید مشاور و مشاوره دانشجویی در پیشرفت تحصیلی

حیطه مدیریت و رهبری آموزشی

 1. تعیین عوامل افزایش مهارت‌های ارتباطی موثر در آموزش
 2. بررسی راهکارها جهت آموزش کاهص خطاهای پزشکی در بالین
 3. اصلاح و نوآوری در آموزش پزشکی: شناسایی تسهیل کننده‌ها و موانع
 4. تعیین خط مشی‌ها یا سیاست‌های مدیریت آموزشی و رهبری
 5. بررسی مدیریت دانش در آموزش پزشکی

حیطه اخلاق حرفه‌ای

 1. بررسی راهکارهای آموزشی در جهت ارتقاء اخلاق حرفه‌ای
 2. آسیب شناسی اخلاق حرفه ای در دانشگاه
 3. بررسی اهمیت ارائه درس اخلاق پزشکی به صورت کارگاهی ویژه دانشجویان
 4. اخلاق پزشکی در پژوهش و آموزش
 5. طراحی کدهای اخلاقی در آموزش پزشکی

 حیطه ارزشیابی و برنامه ریزی آموزشی

 1. بازنگری فرآیندهای ارزشیابی کیفی عملکرد اعضاء هیأت علمی در حوزه آموزش
 2. بررسی صلاحیت علمی اساتید از دیدگاه دانشجویان
 3. بررسی وضعیت، چالش ها و فرصت های اجرای المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
 4. بررسی تأثیر آموزش و طبابت مبتنی بر شواهد بر کیفیت آموزشی دانشجویان
 5. بررسی میزان شناخت و آگاهی اساتید و کارکنان آموزشی از قوانین و دستورالعمل های آموزشی
 6. بررسی مشکلات مرتبط با ساختار و فرآیندهای آموزشی از دیدگاه دانشجویان و ارائه راه حل
 7. بررسی و شناسایی نقاط ضعف موجود در سیستم آموزشی بالینی و علوم پایه
 8. بررسی تأثیر و پیامدهای برگزاری همایش ها و کنگره ها در آموزش پزشکی
 9. میزان استفاده از Logbook به عنوان یک ابزار ارزشیابی به تفکیک در رشته های مختلف آموزشی

حیطه دانشگاه نسل سوم

 1. بررسی مدل‌های موفق حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم
 2. بررسی ویژگی‌ها، ساختارها و مدل‌های ذهنی حاکم بر دانشگاه نسل سه در مقایسه با نسل دو
 3. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص ملزومات و مفاهیم دانشگاه نسل سوم
 4. بررسی پیش نیازهای دستیابی به دانشگاه نسل سوم در ایران
 5. نیازسنجی مهارت‌های مورد نیاز دانشجویان در صنعت جهت خلق ثروت برای دانشگاه
 6. تبیین استراتژی خلق ثروت از محتوای تولیدی دانشگاه‌ها در صنعت و چالش‌های پیش رو
 7. بررسی نقش خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و کاهش وابستگی آنها به بودجه‌ی دولتی
 8. بررسی فرصت‌ها و نیازهای بازار سلامت جهت خلق ثروت و اولویت‌بندی آنها

حیطه اقتصاد آموزش

 1. برآورد هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سرانه آموزشی در رشته ها و مقاطع مختلف
 2. برآورد هزینه‌های تربیت دانشجویان پزشکی و ارائه راهکارهای کاهش هزینه

مهم‌ترین محورهای پژوهش در آموزش:

 1. ارزیابی دانشجو (آزمون‌ها، ارزیابی بالینی)
 2. ارزیابی هیئت علمی
 3. توانمند سازی اعضای هیئت علمی
 4. آموزش مبتنی بر حل مسأله (PBL)
 5. آموزش مبتنی بر جامعه و آموزش سرپایی
 6. آموزش بالینی
 7. روش‌های یاددهی و یادگیری
 8. برنامه ریزی آموزشی
 9. ارزشیابی برنامه های آموزشی
 10. بکارگیری و ارزشیابی روشهای آموزشی دانشجو- محور
 11. بررسی نیازهای آموزشی فراگیرندگان در مقاطع مختلف
 12. نظام انگیزش و تشویق در آموزش
 13. آموزش و ارزیابی مهارت های ارتباطی
 14. تفکر نقادانه و تفکر علمی
 15. نظام حمایت از فراگیران
 16. ارزشیابی روش های آموزش مداوم و ارتقاء مداوم حرفه ای
 17. آموزش اخلاق پزشکی
 18. مدیریت آموزش
 19. ارزشیابی برنامه های آموزشی
 20. مدیریت تغییر
 21. بازنگری برنامه های آموزشی

کلید واژه ها: پژوهش در آموزش اولویت ها آموزشی برنامه آموزشی ارزشیابی برنامه آموزشی آموزش آموزش پزشکی آموزش بررسی آموزش بالینی بررسی نسل بررسی دانشجویان بررسی

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۲