مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهش در آموزش


اولویت های پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک        حیطه آموزش مجازی طراحی و تدوین محتوای الکترونیکی برای دروس مختلف و ارزیابی اثربخشی آنها استفاده از روش‌های نوین آموزشی (نظیر شبیه سازی و مدلینگ) بر آموزش دانشجویان بررسی موانع و ...