شرح وظایف

تعداد بازدید:۹۴۵۳

جذب ،هدایت ،حمایت از دانشجویان مشمول آئین نامه استعدادهای درخشان ،به منظورتعالی ورشد توانایی واستعداد های دانشجویان

ایجاد تعامل مناسب با دانشجویان  بتوانیم زمینه شکوفایی استعداد ها 

 شناسایی ،هدایت وحمایت معنوی ومادی ازاستعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک ،جهت تولید علم وفناوری و توسعه علمی ایران اسلامی  با محوریت قرار دادن رشد وبالندگی دانشجویان استعداد درخشان

کلید واژه ها: آیین نامه ها استعداد درخشان دانشجویان درخشان هدایت استعداد جذب تولید

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲