مطالب مرتبط با کلید واژه " استعداد درخشان "


ادراه استعداد درخشان

​​​ معرفی اداره استعداد درخشان  دستاوردها  گزارش عملگرد اداره   آیین نامه ها و دستورالعمل های استعداد درخشان  

معرفی اداره استعداد درخشان

  مسؤل اداره استعداد درخشان : دکتر مهسا شکور  رشته :دکتری تخصصی آموزش پزشکی  مرتبه علمی  : استادیار    کارشناس : خانم ریحانه هاشمی فرد   اهداف:  جذب ،هدایت ،حمایت از دانشجویان مشمول آئین نامه استعدادهای درخشان ،به منظورتعالی ورشد توانایی واستعداد های دانشجویان ایجاد تعامل مناسب با دانشجویان  بتوانیم زمینه شکوفایی استعداد ها   شناسایی ...

آیین نامه ها و دستورالعمل های استعداد درخشان

  آیین نامه استعدادهای درخشان آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر  در وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی آیین نامه اجرایی موضوع 5 جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بندب شرایط استریتی 

رویدادها

فراخوان اعطای تسهیلات و جوایز تحصیلی به دانشجویان مستعد برتر