اعضای کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته ارزشیابی و آزمون های علوم پزشکی

دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

معاونت آموزش

دکتر داود  حکمت پو

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دکتر راحله سلطانی

مسول بسته ارتقا نظام آزمون ها

دکتر مهسا شکور

عضو کمیته

دکتر فاطمه صیدی

عضو کمیته

دکتر آیدین شاکری

عضو کمیته

دکتر مهدی بختیار

عضو کمیته

دکتر افسانه آخوندزاده

عضو کمیته

دکتر ساسان یعقوبی

عضو کمیته

دکتر مهدیه موندنی زاده

عضو کمیته

دکتر فاطمه قهرمانی

عضو کمیته

دکتر محبوبه سجادی

عضو کمیته

دکتر هاجر شکیبا صفت

عضو کمیته

 

کلید واژه ها: کمیتهآزمونسامانه ارزشیابی اساتید